Aktiekapital

Det kapital som ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget. Storleken på aktiekapitalet regleras i bolagsordningen för bolaget.