Integritet

Vi på Qred värnar om din personliga integritet. Syftet med denna dataskyddspolicy är att beskriva hur Qred behandlar dina personuppgifter, och anledningen till varför vi gör det. Den beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.  

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och bästa möjliga service behöver vi kunna behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna dataskyddspolicy. 

“Vi”, “våra”, eller “oss” syftar på Qred Bank AB (Org. nummer: 559008-9800) samt andra bolag inom Qred koncernen - Qred Holding AB (publ)(Org. nummer: 5590310685) är registrerade hos Bolagsverket och med huvudkontor på Drottninggatan 98, 111 60 Stockholm. Qred Bank AB är en bank med tiIlstånd att bedriva bankrörelse i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning är vi personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du ger oss eller som vi samlar in om dig, och vi är ansvariga för att säkerställa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.  

Genom att besöka vår hemsida godkänner du behandlingen som beskrivs i denna policy.   

1. Vilken typ av personuppgifter behandlar vi? 

Information du förser oss med. Detta inkluderar personuppgifter du förser oss med som en del av kreditansökan. Det innefattar personuppgifter såsom namn, adress, email, telefonnummer och personnummer. Det innefattar även information om din affärsverksamhet, såsom affärsplaner, bankkonto information and betalningshistorik. 

Information vi samlar in om dig. För att kunna erbjuda företagslån behöver vi samla in information om dig och din affärsverksamhet. Vi samlar in informationen för att kunna erbjuda dig bästa möjliga krediterbjudande. Vi måste även samla in information för att kunna uppfylla ”know your customer” kraven (kundkännedom) som ett betalningsinstitut respektive finansiellt institut, måste vi förhålla sig till under penningtvättslagen. Vi inhämtar sådan information från bl.a. kreditupplysningsbolag samt från andra publika källor. Informationen vi samlar in omfattar följande kategorier: 

 • Person- och kontaktuppgifter: namn, födelsedatum, personnummer, adress, telefonnummer, nationalitet etc . 
 • Finansiell information: information inhämtad från tredje part såsom inkomst och eventuella krediter. 
 • Historisk information: information inhämtade från tredje part gällande finansiell historik, negativ betalningshistorik samt tidigare betalnings- och kreditgodkännanden. 
 • Information om hur du använder våra tjänster och kommunicerar med oss: hur du använder våra Tjänster, inklusive information om utestående och historisk skuld och din återbetalningshistorik med Qred, teknisk data såsom svarstid för sidor, nedladdningsfel, personliga preferenser, din interaktion med Qreds kundteam etc. 
 • Enhetsinformation: exempelvis IP-adress, operativsystem, plattform och webbläsarinställningar. 
 • Geografisk information. Information gällande din geografiska position  
 • Information från externa sanktionslistor och PEP-listor: enligt penningtvättslagen är vi skyldiga att behandla kundkännedomsuppgifter, vilket även omfattar att jämföra information mot externa sanktionslistor och listor över så kallade Politiskt Exponerade Personer.  
 • Särskilda kategorier av personuppgifter: du kan, helt frivilligt, välja att ge oss information som utgör “särskilda kategorier” av personuppgifter enligt EU förordning 2016/679 (“GDPR”), vilket inkluderar information som avslöjar religiös övertygelse, politisk eller filosofisk åskådning, fackföreningsmedlemskap, eller utgör information om hälsa, sexualliv, eller sexuell läggning. Vi kommer aldrig att efterfråga sådana uppgifter för att tillhandahålla våra Tjänster. Att ge oss sådana uppgifter är helt frivilligt och baseras på ditt uttryckliga samtycke. Vänligen se avsnittet om Samtycke, längre ner. för information om hur du kan återkalla ditt samtycke. 
 • Produkt- och tjänstespecifika personuppgifter: inom ramen för vissa av våra produkter eller tjänster kan vi hämta in och behandla ytterligare personuppgifter som inte täcks av kategorierna ovan. . 

  

2. Vad gör vi med informationen vi behandlar? 

Erbjuder och förbättrar våra tjänster. Vi behandlar dina personuppgifter så vi kan erbjuda vår service och erbjuda finansiella tjänster rörande kreditgivning till små- och medelstora företag. Som ett led i processen behandlar vi även dina personuppgifter för att förbättra vår service till våra kunder. Vi behandlar personuppgifter för följande syfte och laglig grund:

Personal data processed Purpose of the processing Legal basis for the processing
Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, finansiell information, enhetsinformation, och tjänstespecifika personuppgifter. För att bekräfta identitet i distansförhållanden samt att verifiera dina kontaktuppgifter. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig när vi är i en process att ingå ett avtal eller har ingått ett avtal med dig. Vi måste därför inhämta relevant information för att fullgöra det kontraktuella åtagandet. Vi har även rättsliga förpliktelser i form av lagar och föreskrifter som stipulerar en rättslig förpliktelse att inhämta särskild information om våra kunder.
Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om produkter/tjänster, finansiell information, information om hur du kommunicerar med Qred, enhetsinformation, information från externa sanktionslistor och PEPlistor, och tjänstespecifika personuppgifter Utföra en kreditbedömning och uppfylla kraven på tillräcklig kundkännedom. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig när vi är i en process att ingå ett avtal eller har ingått ett avtal med dig. Vi måste därför inhämta relevant information för att fullgöra det kontraktuella åtagandet. Vi har även rättsliga förpliktelser i form av lagar och föreskrifter som stipulerar en rättslig förpliktelse att inhämta särskild information om våra kunder
Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om produkter/tjänster, finansiell information, information om hur du kommunicerar med Qred, enhetsinformation, och tjänstespecifika personuppgifter. För att administrera tjänsten. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig när vi är i en process att ingå ett avtal eller har ingått ett avtal med dig. Vi måste därför inhämta relevant information för att fullgöra det kontraktuella åtagandet. Vi har även rättsliga förpliktelser i form av lagar och föreskrifter som stipulerar en rättslig förpliktelse att inhämta särskild information om våra kunder
Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om produkter/tjänster, finansiell information, information om hur du kommunicerar med Qred. För att förebygga bedrägeri och hantera risker. Uppfylla rättslig förpliktelse och andra berättigade intressen Vi har rättsliga förpliktelser i form av lagar och föreskrifter som stipulerar en rättslig förpliktelse att inhämta särskild information om våra kunder - exempelvis med stöd av penningtvättslagenVi har även ett berättigat intresse av att förebygga bedrägerier och anser därav att våra intressen att vår behandling är nödvändig för att uppfylla dessa intressen och att våra intressen väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för de här ändamålen.
Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om produkter/tjänster, finansiell information och finansiell historik, information om hur du interagerar med Qred, enhetsinformation, information från externa sanktionslistor och PEPlistor, och tjänstespecifika personuppgifter. För att följa tillämplig lagstiftning, såsom penningtvättslagen och bokföringslagen. Vi har rättsliga förpliktelser i form av lagar och föreskrifter som stipulerar en rättslig förpliktelse att inhämta särskild information om våra kunder - exempelvis med stöd av penningtvättslagen och bokföringslagen.
Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation och historikinformation om produkter/tjänster, finansiell information, information om hur du kommunicerar och interagerar med Oss, och enhetsinformation. För att förbättra våra tjänster, exempelvis genom att förbättra kreditrisk modeller och minimera bedrägeririsker. Andra berättigade intressen. Qred har berättigade intressen i att risker för Qreds verksamhet hanteras, i synnerhet risker förknippade med bedrägerier. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att uppfylla dessa intressen, och att våra intressen väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för de här ändamålen.
Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om Qreds tjänster, kundens finansiella information, information om hur du interagerar med Qred, information om hur du interagerar på Qreds plattform enhetsinformation, information från externa sanktionslistor och PEP-listor och tjänstespecifika personuppgifter. För interna ändamål, såsom dataanalys, testing och statistik. Andra berättigade intressen. Vi har ett berättigat intresse att utföra dataanalys, testning och föra statistik för produktutveckling. Vi säkerställer att behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla syftet, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte behandla dina personuppgifter.
Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om Qreds tjänster, kundens finansiella information, information om hur du interagerar med Qred, information om hur du interagerar på Qreds plattform - enhetsinformation. Tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig gällande våra tjänster. Du kan alltid avanmäla dig från detta genom att kontakta oss, se nedan för kontaktuppgifter. Qred har ett berättigat intresse att tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om våra Tjänster. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.
Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om produkter/tjänster, finansiell information, information om hur du interagerar med Qred, enhetsinformation, information från externa sanktionslistor och PEP-listor och tjänstespecifika personuppgifter. Utföra dataanalys för produktutveckling och produkttestning (till exempel för att förbättra våra risk- och kreditmodeller). Qred har ett berättigat intresse att utföra dataanalys för produktutveckling och produkttestning. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.
Inspelade telefonsamtal Förbättra våra Tjänster, internutbildning och kvalitetsgranskning, och för att sammanställa vad som diskuterats och bestämts mellan dig och Qreds kundteam. Qred har ett berättigat intresse i att förbättra våra Tjänster genom att granska kvaliteten av våra Tjänster, och sammanställa vad som diskuterats och bestämts mellan dig och Qreds kundteam. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet. Qred har, i egenskap av, betalningsinstitut en rättslig förpliktelse att dokumentera personuppgifter nödvändiga för att bedriva dessa typer av tjänster.
Kontakt- och identifikationsuppgifter, finansiell information, finansiell historik och information om hur du interagerar med Qred. Utföra kreditprövning innan kredit beviljas Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig när vi är i en process att ingå ett avtal eller har ingått ett avtal med dig. Vi måste därför inhämta relevant information för att fullgöra det kontraktuella åtagandet.
Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om produkter/tjänster, information om hur du interagerar med Qred Utföra kundnöjdhetsundersökningar - via e-post, sms, telefon eller genom annan kommunikation.. Qred har ett berättigat intresse att kunna utföra kundnöjdhetsundersökningar. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.
Kontakt- och identifikationsuppgifter, finansiell information (om vi har detta tillgängligt) och information om hur du interagerar med Qred. Undersöka vilken kommunikationskanal som är mest lämplig för att komma i kontakt med dig om utestående skuld. Qred har ett berättigat intresse att kunna kontakta dig på ett effektivt sätt. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.
Kontakt- och identifikationsuppgifter, information om produkter/tjänster, information om hur du interagerar med Qred information om hur du integrerar med oss, enhetsinformation och tjänstespecifika personuppgifter. Avgöra vilken marknadsföring vi ska tillhandahålla dig. Denna behandling upphör om du avanmäler dig från att ta emot marknadsföring. Behandlingen kan utgöra profilering (se vidare i avsnittet profilering nedan). Qred har ett berättigat intresse att avgöra vilken marknadsföring vi ska tillhandahålla dig. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.
Kontakt- och identifikationsuppgifter, betalningsinformation, information om produkter/tjänster, finansiell information och finansiell historik, information om hur du interagerar med Qred, enhetsinformation, information från externa sanktionslistor och PEPlistor, och tjänstespecifika personuppgifter. Skydda Qred från legala anspråk och ta tillvara Qreds legala rättigheter. Qred har ett berättigat intresse att skydda Qred från legala anspråk och ta tillvara på Qreds legala rättigheter. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja detta intresse, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet.

3. Qreds tjänster som innebär att kredit lämnas 

Tjänster som inkluderar ett lämnande av kredit till dig:  

 • Qred lån - Företagslån  
 • Qred VISA - Företagskort med kredit
 • Qred Factoring - Factoringverksamhet (fakturaköp) 

Dina personuppgifter delas med kreditupplysningstjänster och andra liknande leverantörer i syfte att göra en fullgod kreditbedömning när du ansöker om ett företagslån (Qred lån) eller Factoring-tjänst hos oss. 

För att kunna tillhandahålla dessa tjänster gör vi en kreditbedömning av dig. Kreditbedömningen baseras på kontakt- och identifikationsuppgifter, information om hur du interagerar med Qred samt finansiell information. Finansiell information inkluderar extern information som inhämtats från kreditupplysningsbyråer, såsom inkomst och betalningsanmärkningar.  

Kreditbedömningen baseras på kontakt- och identifikationsuppgifter, information om hur du interagerar och kommunicerar med oss. Det innefattar också finansiell information som du ger oss tillgång till - exempelvis: transaktionsunderlag, bankinformation, samt extern finansiell information som inhämtas från kreditupplysningsbyråer, såsom omsättning och betalningsanmärkningar. Detta sker   


4. Marknadsföring och kommunikation  

Vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig. Vi kan göra detta genom exempelvis kundundersökningar eller skicka ut erbjudanden gällande våra produkter/tjänster baserat på vår tidigare relation med dig. Om du inte vill motta sådan kommunikation kan du närsomhelst kontakta oss på privacy@qred.com. 

För att kunna ge dig erbjudanden och förmåner såsom rabatter etc, tittar vi på information om hur du interagerar med Qred, dina kontakt- och identifikationsuppgifter, information om produkter/tjänster och din användning av dessa. Detta kan innebära profilering (Se Avsnitt 7 för vidare information). Informationen är grunden för Qreds marknads- och kundanalys och framtagande av statistik.  

Vi tillämpar individuella erbjudanden, där vi använder kontakt- och identifikationsuppgifter, information om betalningsmönster, och interaktion med oss för att kunna erbjuda bättre tjänster och förmåner. Vi kan använda informationen för att kommunicera personliga erbjudanden via fysiska utskick, SMS, e-post, eller andra digitala kanaler.  

Du kan avanmäla dig från personliga erbjudanden antingen genom att klicka på länken i digital kommunikation eller genom att kontakta oss direkt (se kontaktinformation nedan).  

Du kan avanmäla dig från våra erbjudanden och förmåner antingen genom en länk som finns i varje e-postmeddelande, eller genom att kontakta oss, se Avsnitt 13 nedan. 

 

5. Samtycke  

I de fall då Qred behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller uttryckliga samtycke (till exempel när du ger oss en fullmakt för att en tredje person ska få tillgång till dina uppgifter, ger oss ytterligare information som indikerar att du är en sårbar kund, eller laddar upp särskilda kategorier av personuppgifter i våra Tjänster), kan du närsomhelst återkalla detta samtycke, antingen genom att kontakta oss. Att återkalla ditt samtycke kommer inte leda till någon försämring av våra Tjänster, eftersom vi inte behöver denna information för att tillhandahålla Tjänsterna.  

 

6. Profilering och automatiserat beslutsfattande 

“Profilering” innebär en automatisk behandling av personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig som kund, exempelvis för att analysera eller förutsäga din ekonomiska situation eller dina personliga preferenser, t.ex. Vilka produkter du väljer och din interaktion med Qred. Vi använder profilering baserat på dina personuppgifter för att ta individuella eller automatiserade beslut angående dig för följande ändamål: 

 • Förutsäga vilken marknadsföring som kan vara av intresse för dig. Du kan alltid invända mot detta och avanmäla dig från marknadsföringen och denna profilering, genom att kontakta oss. För mer information om vår behandling av personuppgifter för att tillhandahålla marknadsföring se Avsnitt 4 ovan; 
 • Besluta vilka erbjudanden som kan passa dig; 
 • Besluta vilket sätt som är lämpligast att kontakta dig gällande utestående skuld. 

Utöver detta innehåller vissa av våra Tjänster profilering för att kunna tillhandahålla Tjänsten ifråga, till exempel för att leverera ekonomiska insikter till dig, eller för att välja vilka erbjudanden vi ska ge dig, i enlighet med villkoren för Tjänsten. 

 

Beslut med rättsliga följder eller beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig 

Automatiserade beslut med rättsliga följder eller automatiserade beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig innebär att vissa beslut i våra Tjänster uteslutande fattas automatiskt, utan inblandning av våra anställda, och kan ha betydande effekt på dig som kund, jämförbart med rättsliga följder. Genom att fatta sådana beslut automatiskt ökar objektiviteten och öppenheten i besluten när vi erbjuder dessa produkter eller tjänster. 

 

Vi använder denna typ av automatiserade beslut när vi: 

 • Beslutar att godkänna din ansökan om att använda en produkt/tjänst som innefattar kredit; 
 • Beslutar att inte godkänna din ansökan om att använda en produkt/tjänst som innefattar kredit; 
 • Beslutar huruvida du utgör en bedrägeri- eller penningtvättsrisk, om vår behandling visar att ditt beteende indikerar penningtvätt eller bedrägligt beteende, att ditt beteende inte överensstämmer med tidigare användning av våra Tjänster, eller att du har försökt dölja din riktiga identitet. I relevanta fall undersöker Qred också om specifika kunder är listade på sanktionslistor. 

 

Du har alltid rätt att invända mot ett automatiserat beslut med rättsliga följder eller beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig (tillsammans med den sammanhängande profileringen) genom att kontakta oss på privacy@qred.com. En medarbetare på Qred kommer i sådana fall att hantera ditt ärende. 

  

7. Vilka kan vi dela dina uppgifter med? 

Leverantörer och underleverantörer. Vi kan komma att dela personuppgifter med de leverantörer och underleverantörer vi använder för att tillhandahålla våra Tjänster till dig. Exempel på leverantörer och underleverantörer är mjukvaruleverantörer och affärskonsulter. De har endast rätt att behandla personuppgifter för vår räkning.  Vi kan även komma att dela personuppgifter med andra finansiella leverantörer till oss. Vi vidtar alla rimliga, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifter behandlas och delas säkert. 

Kreditupplysningsföretag. Dina personuppgifter delas med kreditupplysningstjänster och andra liknande leverantörer i syfte att göra en fullgod kreditbedömning när du ansöker om ett företagslån hos oss. 

Myndigheter. Vi har en rättslig förpliktelse att förebygga penningtvätt och förhindra finansiering av terrorism samt att följa gällande lagstiftning. Qred kan komma att dela dina personuppgifter med myndigheter (såsom polisen eller skatteverket) när det anses nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse. 

Inkassoföretag. Qred kan också komma att dela din information när vi säljer, eller ger i uppdrag att driva in, obetalda skulder till en tredje part, som exempelvis inkassoföretag. Den här delningen av information gör vi baserat på vårt berättigade intresse att driva in och sälja skulder. Inkassoföretagen kan komma att behandla dina uppgifter i enlighet med sin egen dataskyddsinformation, eller enbart för Qreds räkning. Inkassoföretagen kan också komma att rapportera dina obetalda skulder till kreditupplysningsbyråer eller Kronofogdemyndigheten vilket kan påverka din kreditvärdighet och möjlighet att ansöka om framtida krediter. 

Avyttring. För det fall Qred säljer eller köper verksamhet eller tillgångar kan vi komma att lämna personuppgifter till en sådan potentiell köpare eller säljare.  

Ifall Qred eller en väsentlig del av Bolagets tillgångar förvärvas av tredje part kan dina personuppgifter komma att delas med sådan tredje part.  

 

Sociala Medier. För det fall du kontaktar oss via sociala medier i något avseende - såsom Facebook eller Twitter, Instagram kommer dina personuppgifter att vara föremål för behandling även för det företaget eftersom det är deras plattform, detta sker i enlighet med deras dataskyddspolicy och hantering av personuppgifter.  

 

8. Var behandlar vi personuppgifter? 

Vi strävar efter att behandla alla personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan informationen dock komma att överföras till, och behandlas i, länder utanför EU/EES av en annan leverantör. Qred vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES. 

 

9. Hur länge sparar vi dina uppgifter? 

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med dig, samt så länge vi är skyldiga att behålla uppgifterna enligt lag. Vi behåller uppgifterna endast så länge det är nödvändigt för det uttalade syftet med behandlingen. 

 

10. Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering. 

Rätt att bli informerad. Du har rätt att bli informerad om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi gör det genom denna integritetspolicy, annan information på vår hemsida, samt genom att svara på frågor från dig. 

Rätt att få tillgång till personuppgifter. Du kan begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Informationen är kostnadsfri. 

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. 

Rätt till radering (”rätten att bli glömd”). Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas, förutsatt att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de 

behandlas för. Qred har dock alltid en rättslig förpliktelse att följa som hindrar oss från att radera dina uppgifter för stunden. I så fall behandlas inte uppgifterna för något annat syfte än för att fullgöra den rättsliga förpliktelsen. 

Rätt att invända mot vår behandling. Om du anser att dina personuppgifter är inkorrekta eller behandlats i strid med gällande lag har du rätt att uppmana oss att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot vår behandling när du anser att det finns grund för att behandlingen inte utförs i enlighet med lagar och regler. Vidare kan du alltid invända mot att vi använder din information för marknadsföring. 

 

10.1 Datainspektionen är tillsynsmyndighet. 

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 

 

11. Vår cookie policy 

Vi använder cookies och liknande teknik när du använder vår hemsida för att förbättra kundupplevelsen. Vi använder även cookies för att inhämta statistisk information om hur vår hemsida används och hur den fungerar, så vi kan arbeta med att förbättra den.  

För att tillhandahålla en skräddarsydd upplevelse använder Qred cookies och liknande spårningsteknik i våra olika gränssnitt, såsom vår hemsida. Du kan hitta information om den spårningsteknik som Qred använder, och information om hur du accepterar eller avvisar spårningstekniken, i respektive gränssnitt. 

För mer information om hur vi använder cookies, vänligen se vår cookie policy. 

 

12. Kontakta oss  

Qred Bank AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559008-9800. Huvudkontoret ligger på Drottninggatan 98, 111 60 Stockholm. Ifall du har frågor om denna integritetspolicy eller hur vi använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på privacy@qred.com  

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor gällande dataskydd och personuppgifter på privacy@qred.com. Vänligen se vår hemsida qred.se för ytterligare information om oss. 

 

13. Övrigt   

Ändring av vår integritetspolicy. Qred kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Ändringar meddelas via uppdateringar på vår hemsida.