Penningtvätt

Information gällande penningtvättslagen

Qred Bank AB är en bank med tillstånd att bedriva bankrörelse och är registrerad hos Finansinspektionen enligt lag. Qred Bank AB är därmed skyldig att följa lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”). Här samlar vi information om vad penningtvätt innebär, vad lagen kräver och hur det påverkar dig som kund.

Vad är penningtvätt och terrorismfinansiering?

Penningtvätt är att omvandla pengar som kommer från brottslig verksamhet i syfte att hemlighålla eller dölja pengarnas olagliga ursprung. Penningtvätt kan också innebära att man försöker dölja pengar intjänade från legal verksamhet i ett försöka att undanhålla pengarna från beskattning. Genom att tvätta pengarna kan kriminella använda olagliga pengar utan ,att väcka misstankar.

Terrorismfinansiering innebär att stödja terrorism ekonomiskt. Det kan ske genom direkta bidrag, men även indirekt genom att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar som ska användas till terrorism. Det kan ske med legala pengar, men det slutgiltiga syftet, att finansiera terrorism, är olagligt.

Penningtvätt och finansiering av terrorism utgör allvarliga hot mot vårt samhälle. Vi på Qred tar vårt ansvar att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering och måste därför ställa vissa frågor till våra kunder.

Qreds skyldighet att ställa frågor

Kraven på kundkännedom är höga enligt Penningtvättslagen. Qred är alltid skyldig att inhämta information om våra kunder och bedöma risken att våra tjänster utnyttjas för penningtvätt eller terrorismfinansiering.

Både nya och befintliga kunder omfattas av kravet på kundkännedom, då informationen alltid ska hållas uppdaterad och aktuell. Därför kan befintliga kunder ibland behöva uppdatera sin information då och då.

Kravet på kundkännedom innebär att Qred måste säkerställa kundens identitet, den verkliga huvudmannens identitet, information om PEP samt om transaktionens syfte och art. Ifall vi inte får frågorna besvarade kan det leda till att vi inte kan erbjuda våra tjänster eller måste säga upp avtal med befintliga kunder.

Vad är en PEP?

PEP är en förkortning för Politically Exposed Person, eller person i politiskt utsatt ställning på svenska. Det är ett vitt begrepp som omfattar en person som har eller har haft offentliga uppdrag, eller en funktion i ledningen i en internationell organisation, samt personens familj och kända medarbetare. Med ”viktig offentlig funktion” avses:

  • Stats- eller regeringschef, minister eller vice- eller biträdande minister
  • Riksdagsledamot eller parlamentarsledamot
  • Ledamot i styrelsen för politiskt riksdagsparti
  • Domare i rättsligt organ på hög nivå vilkas beslut inte kan överklagas
  • Hög officer
  • Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankens styrande organ,
  • Ambassadörer eller diplomatiska sändebud
  • Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening, eller som någon annan handlar eller agerar till förmån för. En verklig huvudman är således alltid en fysisk person.

Att äga eller kontrollera ett företag kan ske på olika sätt, t ex genom att äga mer än 25% av aktierna i företaget eller genom att ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna.

Om en person äger eller kontrollerar ett aktiebolag tillsammans med närstående (make/maka/sambo/registrerad partner, föräldrar, barn och barnens makar/sambor/registrerad partner) ska deras kontroll räknas samman. Exempelvis om två makar äger 20% var i ett företag ska deras andel räknas samman. Då blir ägarandelen 40% och båda makarna anses vara verklig huvudman i företaget.

Varför måste vi uppge syfte med transaktionen?

När du ansöker om ett företagslån måste du svara på frågor om bl.a. företagets verksamhet, omsättning och vad pengarna ska användas till. Anledningen är att Qred måste förstå bakgrunden till transaktionen, vad pengarna ska användas till och även var pengarna kommer ifrån när lånet betalas tillbaka.

I vissa fall kan Qred behöva se kompletterande uppgifter såsom avtal, kvitton, fakturor eller liknande handlingar.