Vad är skuld?

Kort sammanfattning

En skuld är en legal förbindelse att betala pengar till en borgenär. Gäldenären är den som är skyldig pengarna och kan betala tillbaka dem i amorteringar. Skulder kan preskriberas efter 3-10 år, om inte preskriptionsavbrott har skett. Borgenären kan vid obetalning vidta åtgärder som inkasso eller utmätning. Skulder delas in i kortfristiga och långfristiga och bokförs i olika kontogrupper i baskontoplanen.

Skuld får man när man är skyldig någon någonting. Oftast pengar. Det finns andra ord och synonymer som handlar om t ex skuld från sömn eller liknande men här kommer vi att skriva om skuld ur ett ekonomiskt perspektiv.

Skuld för gäldenären

I ekonomi är en skuld en legal förbindelse mellan en gäldenär och en borgenär. Borgenären är den som äger fordran och gäldenären är den som är skyldig pengarna. En skuld kan återbetalas i uppdelade belopp, genom s k amortering. Däremot räknas inte räntan som en del av skulden då den snarare ska ses mer som en kostnad för att ha t ex ett lån. Många skulder preskriberas efter ett antal år. Vanligtvis 3-10 år om det inte har skett något preskriptionsavbrott.

Fordran för borgenären

I ett annat inlägg har vi skrivit om fordran och förhållandet mellan borgenär och gäldenär. Om skulden inte regleras, via en betalningsplan, eller återbetalas kan borgenären inleda inkassoåtgärder och skulle inte inkasso leda till att skulden återbetalas kan man yrka att Kronofogden ska driva in skulden genom utmätning.

Långfristiga och kortfristiga skulder

Det finns olika typer av skulder. De delas ofta upp i tidsperiod som lång- eller kortfristiga skulder. I baskontoplanen bokför man långfristiga skulder i kontogrupp 23, kortfristiga skulder i kontogrupp 24-29 och varuinköp i kontogrupp 40.

Kontogrupp 23 - Långfristiga skulder
Kontogrupp 24 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer
Kontogrupp 25 - Skatteskulder
Kontogrupp 26 - Moms och särskilda punktskatter
Kontogrupp 27 - Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder
Kontogrupp 29 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Kontogrupp 40 - Inköp av varor och material

Transkribering av filmen

Skuld betyder att du är skyldig att betala eller ge någon någonting. Det kan t ex vara att du har köpt något mot faktura och då är du skyldig att betala fakturan. Då är det en skuld till den som har ställt ut fakturan. Så skuld är alltså motsatsen till fordran.

Dela inlägget