Vad är eget kapital?

13/12/2017
3
minuter
3
minuter

Eget kapitalet är det kapital som ägaren eller ägarna har satt in i företaget. Det är det som utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder. Det egna kapitalet är dels det startkapital som satts in men även det kapitaltillskott som satts in i efterhand. Men även vinster som återstår efter utdelning eller egna uttag.

Eget kapital för aktiebolag

I aktiebolag skiljer man mellan bundet och fritt det egna kapitalet. Det bundna kapitalet måste användas inom företaget och får inte användas vid utdelning. Bundet eget kapital utgörs till största del till största del av aktiekapital, reservfond och uppskrivningsfond.

Eget kapital för enskild firma och handelsbolag

I dessa bolagsformer kan näringsidkaren eller delägaren bokföra sina egna insättningar löpande, vilket ökar det egna kapitalet. Respektive bokföra egna uttag, vilket minskar det egna kapitalet. När företaget gör ett bokslut så bokförs årets resultat i eget kapital. Skulle årets resultat vara positivt så ökar värdet på eget kapital och om resultatet är negativt minskar värdet på detsamma.

Eget kapital på engelska

Equity

Transkribering av filmen

Eget kapital är aktieägarnas kapital i bolaget. I det ingår bland annat aktiekapital. Så att om du som småföretagare startar ett bolag och sätter in 50 000 kr i aktiekapital så betyder det, helt enkelt, att det tillhör ditt egna kapital. Det tillhör bundet eget kapital. Anledningen till att det här är på skuldsidan i balansräkningen (det tycker många är kontraintuitivt) är för att ur bolagets perspektiv så är man skyldig aktieägaren pengar. Så att om man likviderar bolaget, d v s löser upp bolaget när man är klar med verksamheten. Då ska bolaget betala tillbaka det här kapitalet till aktieägarna. Man kan säga att det betyder att du någon gång kommer att få ut det här aktiekapitalet. Förhoppningsvis ännu mer.

Dela inlägget