Bidrag och stipendier till ditt företag

9/5/2018
5
minuter
Bidrag och stipendier för företag som behöver pengar
5
minuter

Som företagare finns det en rad bidrag som du kan söka för både nya och gamla företag. I vissa fall ska beskattning av bidragen tillämpas. Vårt tips är också att kolla vad du kan få för regionala och kommunala stöd utifrån det område i Sverige du befinner dig.

Arbetsplatsnära stöd

Det här bidraget missas av många arbetsgivare och för 2017 avsatte regeringen 100 miljoner i bidrag för det arbetsplatsnära stödet. Bidraget kan användas för att utreda vilka åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukdomsfall. Det innefattar anpassning av arbetsuppgifter, arbetstider eller konsultation om arbetshjälpmedel och stöd.

Kort om stödet och när det kan användas:

  • Upprepad korttidsfrånvaro och signaler om ohälsa
  • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter
  • Risk att den anställde blir sjukskriven
  • Vid svårigheter för den anställde att återgå i arbete efter en sjukskrivning
  • Om den anställde riskerar att bli långvarigt sjukskriven

Som arbetsgivare kan du få stöd på max 7 000 kr/insats och de ska ske via en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan.

Näringsbidrag

Det är bidrag eller stöd som betalas ut av vissa rättssubjekt, d v s fysisk eller juridisk person, till ett företag. Det kan i vissa fall finnas särskilda återbetalningsvillkor kopplat till bidraget eller stödet.

EU

Det finns en mängd bidrag från EU som du kan söka. Du kan läsa mer om dessa på Verksamt.se eller på Europeiska kommisionens hemsida.

Tillväxtverket

Tillväxtverket har en rad olika bidrag och projekt för att hjälpa företag att växa.

Regionalt investeringsstöd är ett av dessa bidrag. För den som ska starta ett nytt företag eller behöver delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Det här stödet ges för investeringar i t ex maskiner, fastigheter och lokaler, lönekostnader, utbildning och konsulttjänster. Dock så är det reglerat till vissa geografiska områden, särskilt till norra delen av Sverige.

Regionalt bidrag för företagsutveckling är ett annat bidrag som kan sökas av mindre och medelstora privatägda företag i glesbygden och landsbygden som bedriver en verksamhet på marknadsmässiga villkor. Definitionen avgörs av länsstyrelserna i respektive område och ansökan sker löpande.

Transportbidrag ska ge en viss kompensation för de nackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste länen har. För transporter ska ansökan under det första halvåret göras senast den 30 september och ansökan för transporter under andra halvåret ska göras senast 30 mars.

Horisont 2020 - Fast track to innovation är ett pilotprojekt inom EU som syftar till att snabba på marknadsintroduktionen för avancerade idéer. Som t ex nya produkter, tjänster, processer eller affärsmodeller.

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets stöd till småföretag som vill ta in extern kompetens för utveckling.

Arbetsförmedlingen

Stöd till start ger dig ett bidrag till din försörjning under starten av verksamheten. Din arbetsförmedlare bedömer vilka förutsättningar du har för att driva din verksamhet.

Särskilt stöd till start kan du få om du ska starta en näringsverksamhet och har nedsatt arbetsförmåga p g a en funktionsnedsättning. Läs mer

Almi

Förstudiemedel finns att söka för att verifiera innovativa idéer i projektfasen. Projektet ska vara unikt och ha en god affärspotential. Du kan använda det ekonomiska stödet för att köpa externa tjänster och beloppet kan skilja sig åt mellan olika regioner, men är oftast på max 25 000 - 50 000 kr.

Riskkapital är till för drivna entreprenörer med affärsidéer som kan bygga framtidens tillväxtföretag. Det som krävs är att företaget ska vara nystartat eller är inne i en tidig expansionsfas.

Mikrolån finns att söka för att underlätta för företag att etableras och utvecklas. Det här lånet riktar sig till dig som ska starta eller har ett befintligt företag och vill låna upp till 250 000 kr. Kreditbedömningen baseras i huvudsak på ditt företags affärsidé.

Innovationslån är en typ av villkorslån som riktar sig till innovationsprojekt i utvecklingsfasen. Det lägsta lånebeloppet är 50 000 kr upp till 50% av det totala finansieringsbehovet. Utbetalning sker i etapper efter avstämningar.

Jordbruksverket

Företagstöd får du om du startar ett företag beläget på landsbygden. T ex om du har ett företag inom jordbruk, trädgård och lanthandel, rennäring eller liknande.

Gårdsstöd är ett EU-stöd som ges till lantbrukare. För att få ta del av stödet krävs det att du har minst 4 hektar jordbruksmark.

Unga jordbrukare är alla som är 40 år eller yngre och har startat ett jordbruksföretag för första gången. Du får stödet för högst 90 hektar mark och stödet kommer att vara mellan 55-60 € för varje hektar jordbruksmark som du även får gårdsstöd för.

Jordbrukarstödet har en del krångliga regler kopplat till sig som du enklast kan läsa om på Jordbruksverkets hemsida.

Stipendier

Som företagare finns det inte bara bidrag att söka. Du kan också få stipendier för dina projekt och verksamhet.

Konstnärsnämnden fördelar stipendier till individuella konstnärer och där kan du t ex ansöka om arbetsstipendium och finansiering till utvecklingsprojekt.

Iaspis är Konstnärsnämndens internationella program där du kan söka stipendium för ateljévistelse utomlands.

Kulturrådet har ansvaret att utveckla den statliga kulturpolitiken. Genom det statliga Kulturrådet kan konstfrämjande organisationer, utställningsarrangörer och konsthantverkskooperativ få verksamhetsbidrag.

Konstakademien delar ut ett flertal stipendier till bildkonstnärer, skulptörer och arkitekter. Akademien har även och två konstnärsateljéer i Paris för svenska bildkonstnärer.

Estrid Ericsons Stiftelse stödjer vetenskaplig forskning och utbildning för ungdomar. Enligt styrelsens policy ges bidrag framför allt till forskning och utbildning inom formgivning, konsthantverk och industridesign.

Svenska institutet stödjer en del kulturella utbyten i prioriterade delar av världen. Du kan läsa mer om det här

Sök själv

Vårt främsta tips är dock att själv söka efter bidrag och stipendier som är regionala eller kommunala. De är enklare att få och går oftast fortare från ansökan till utdelning. Du kan även hitta bidrag och stipendier som inte delas ut av statliga, regionala eller kommunala organ som t ex affärsänglar eller lokala investerare.

Lycka till med företagandet!
/Teamet på Qred

Dela inlägget