Qred ökar intäkterna med 47% i Q1

20/5/2022

Qred fortsätter att växa med lönsamhet. Rörelsens intäkter ökade under delårsperioden med 47% till SEK 117,8m och periodens resultat uppgick till SEK 0,8m.

Qred startade i januari 2022 verksamhet riktat mot norska småföretag och därmed blir Qred det första fintechbolaget inom finansiering och betalning till småföretag med täckning över hela Norden, i tillägg till Nederländerna och Belgien.

Under kvartalet lanserade Qred även sitt kreditkort Qred VISA i Finland, som därmed blir den andra marknaden att få kreditkortet för småföretagare. 

Värden för samma period föregående år anges inom parentes.

Januari - mars 2021

 • Antalet aktiva månatliga användare ökade med 39% till 14 512 (10 408)
 • Rörelsens intäkter ökade med 47% till SEK 117,8m (80,1)
 • Provisionsintäkterna ökade med 59% till SEK 71,2m (44,7)
 • Ränteintäkterna ökade med 33% till SEK 58,3m (43,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till SEK 1,1m (-1,1)
 • Periodens resultat uppgick till SEK 0,8m (-1,4)
Väsentliga händelser januari - mars 2022
 • Qred har lanserat sin digitala plattform för smarta företagslån på den norska marknaden. 
 • Qred VISA har lanserats i Finland, som därmed blir den andra marknaden att få kreditkortet för småföretagare.
Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång
 • Som en del av tidigare avtal med Nordic Capital Evolution Fund beslutade bolagsstämman i Qred Holding AB (publ) den 19 april 2022 att öka Bolagets aktiekapital med 1 106 899 kronor genom en riktad nyemission av 758 150 stamaktier serie B till Cidron Gallo 2 S.à.r.l.
 • Qred har i april 2022 lanserat en ny B2B-betaltjänst som tillåter företag att betala fakturor med Qred VISA.
 • Qred Holding AB (publ) har den 13 april 2022 emitterat en senior säkerställd obligation på EUR 40m  och har löst in den obligation som emitterades 2019.

Emil Sunvisson, VD på Qred, kommenterar:
Vi lägger ett händelserikt första kvartal av 2022 bakom oss. Att skriva om perioden utan att nämna kriget i Ukraina är en omöjlighet. Vi följer utvecklingen noggrant och berörs av det allvarliga humanitära läget. Vi har ingen personal på plats i Ukraina, men är flera som har släkt och vänner som är kvar i landet och våra tankar går till alla de som drabbas. Kriget i Ukraina har inneburit en ökad geopolitisk oro, vilket kan påverka verksamheten. Vi följer löpande det makroekonomiska läget. De långsiktiga effekterna för omvärlden och ekonomin till följd kriget i Ukraina är idag inte möjliga att helt förutse. Vi har konstaterat att kostnaden för den upphandling av finansiering som gjordes under mars-april har påverkats negativt, men att det utöver det bedöms kriget inte har haft någon direkt påverkan på verksamheten. 

I övrigt har kvartalet varit mycket händelserikt till och med för oss som är vana vid ständig utveckling och tillväxt. Under Q1 har Qred fortsatt, som vi gjort sedan start, att växa med lönsamhet. Intäkterna ökade under perioden med hela 47 %. Dessutom ökade antalet aktiva användare med 39 % jämfört med samma period föregående år och uppgick under perioden till 14 512. Återigen uppmärksammades Qreds tillväxt av Financial Times när vi för tredje året i rad kvalade in på deras lista över Europas 1000 snabbast växande företag. 

Vi inledde året genom att lansera vår digitala plattform för lån till småföretagare på den norska marknaden. Det innebär att 400 000 norska småföretag som länge varit ett underprioriterat segment nu får tillgång till mer rättvis och flexibel finansiering. Jag är mycket stolt över att säga att Qred dessutom blir den första aktören inom vår nisch att finnas i hela Norden i tillägg till Nederländerna och Belgien. Tack vare våra digitala system och en centraliserad organisation kan vi relativt enkelt expandera samtliga våra produkter och tjänster till nya marknader. 

Tätt efter den lyckade norgelanseringen tog vi även Qred VISA till Finland, som därmed blir den andra marknaden att få tillgång till kreditkortet speciellt framtaget för småföretag. 

Dessutom lanserade vi även precis i månadsskiftet mars-april  vår egna B2B-betalningsplattform som gör det möjligt för företagare att betala sina räkningar och fakturor med sitt Qred VISA direkt i vår app. På så sätt kan småföretagare frigöra välbehövligt kassaflöde som är livsviktigt för de flesta entreprenörer. Under kommande kvartal kommer vi att fortsätta utveckla vårt produkter för att ytterligare kunna möta våra kundsegments behov när det kommer till finansiering, fakturabetalning och bokföring. 

Mikroföretagssegmentet som Qred riktar sig mot är förknippat med en högre kreditrisknivå och har därför underprioriterats av de traditionella bankerna. Med ett digitalt förhållningssätt och avancerade algoritmer är vi väl rustade att navigera i riskerna, där vi behöver balansera vår ambition att hjälpa så många entreprenörer som möjligt och samtidigt hålla riskerna under kontroll. Kreditförlusterna som andel av intäkterna ligger på en acceptabel nivå med tanke på vår höga tillväxttakt och har faktiskt minskat jämfört med föregående år.

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download