Qred Holding AB (publ) inleder ett skriftligt förfarande avseende godkännande att avnotera sitt seniora säkerställda obligationslån 2019/2022 från handel på börs samt multilateral handelsplattform

22/3/2021

Qred Holding AB (publ), org. nr. 559031-0685 (”Bolaget"), har instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) (“Agenten”) att inleda ett skriftligt förfarande för att be om godkännande från innehavare av sitt seniora säkerställda obligationslån 2019/2022 med ISIN SE0012507267 (“Obligationslån”) att ändra Obligationslånets villkor för att tillåta avnotering från handel på börs samt multilateral handelsplattform.    

Detta förfarande föranleds av det ställningstagande nyligen publicerat av Finansinspektionen avseende obligationsfinansiering, som förklaras närmare i kallelsen till skriftligt förfarande. 

Bolaget erbjuder viss ersättning för ändringen av villkoren till obligationsinnehavarna såsom närmare anges i kallelsen till skriftligt förfarande. Mer information om omröstningskrav, ersättning och viktiga datum för det skriftliga förfarandet finns tillgängligt i kallelsen till skriftligt förfarande. 

Kallelsen till skriftligt förfarande finns tillgänglig på Agentens hemsida, www.nordictrustee.com, och finns bifogad till detta pressmeddelande. 


Denna information är sådan information som Qred Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars, kl 10:00 CET.


För mer information, vänligen kontakta:

Andrea Gyllencreutz Romander, Head of Investor Relations

+46 730 92 66 07, andrea.romander@qred.com

Emil Sunvisson, CEO

+46 708 109 735, emil.sunvisson@qred.com


Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com