Qred Holding AB (publ) arrangerar möten med obligationsinvesterare för att utvärdera refinansiering av utestående obligation och publicerar finansiell uppdatering

17/2/2022

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION. VÄRDEPAPPERNA HÄNVISADE TILL HÄRI HAR INTE, OCH KOMMER INTE ATT, REGISTRERAS UNDER US STATES SECURITIES ACT FRÅN 1933, SÅSOM ÄNDRAD. DE FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA, FÖRUTOM I ENLIGHET MED ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAVEN I SECURITIES ACT. INGET PUBLIKT ERBJUDANDE KOMMER ATT LÄMNAS I USA OCH INFORMATIONEN HÄRI UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER FÖR FÖRSÄLJNING I USA , KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.


Stockholm, 17 februari 2022 - Qred Holding AB (publ), org. nr. 559031–0685 ("Bolaget"), har givit Pareto Securites AB i uppdrag att i egenskap av ”sole bookrunner” arrangera en serie möten med obligationsinvesterare med start måndag den 21 februari 2022 och med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan en emission av ett seniort säkerställt obligationslån med en volym om 40-50 miljoner euro komma att följa (”Obligationerna” eller ”Obligationsemissionen”). Emissionslikviden från Obligationerna kommer att användas för att refinansiera Bolagets utestående 2019/2022 obligationslån med ISIN SE0012507267, för generella företagsändamål, inklusive utgivning av nya lån samt finansiera transaktionsrelaterade kostnader. 

I samband med den förväntade Obligationsemissionen publicerar bolaget härmed viss oreviderad konsoliderad finansiell information för tolvmånadersperioden som avslutades den 31 december 2021.

  • Rörelseintäkterna uppgick till 373 mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 16 mkr
  • Provisionsintäkerna uppgick till 225 mkr
  • Ränteintäkterna uppgick till 188 mkr
  • Eget kapital, skulder och likvida medel uppgick till respektive 374 mkr, 448 mkr och 105 mkr
  • Nordic Capitals investering i Bolaget har nu erhållit samtliga sedvanliga myndighetsgodkännanden


Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari, kl [08:00] CET.


För mer information, vänligen kontakta:

Andrea Gyllencreutz Romander, Head of Investor Relations

+46 730 92 66 07, andrea.romander@qred.com

Emil Sunvisson, CEO

+46 708 109 735, emil.sunvisson@qred.com


Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download