Öppet brev till Per Bolund och Sveriges regering

23/3/2020
Fintech-bolagen kan bidra till att rädda svenska småföretag

Mot bakgrund av den nuvarande Corona-pandemin och dess allvarliga återverkningar på ekonomin beräknar vi att ett betydande antal små och medelstora företag sannolikt kommer att tvingas i konkurs på grund av likviditetsbrist. Vi vill ta tillfället i akt att föreslå konkreta åtgärder som kan rädda många tusen småföretag från förestående konkurs.

Vår nyligen genomförda undersökning bland våra aktiva svenska kunder  med upp till 10 anställda visar att hela 60% är oroade eller mycket oroade av konsekvenserna på den egna verksamheten till följd av den minskade affärsverksamheten.

Vi har noga följt Regeringens förslag för att motverka pandemins effekter i svenskt näringsliv, och anser att de åtgärder som vidtagits för att adressera likviditetsbristen i de allra minsta företagen inte kommer att få önskad effekt.

Vår bedömning är att de flesta av regeringens förslag i första hand gynnar större företag. Att tillföra likviditet till de traditionella bankerna kommer sannolikt inte medföra att småföretag får större likviditet. Bankerna har i decennier försummat de minsta företagen och saknar tyvärr förmåga eller intresse av att finansiera mikroföretag. Exportkreditnämnden är inte en relevant finansieringskälla för alla våra småföretag inom t.ex. restaurang, bygg och transport. ALMI fyller en viktig samhällsroll, men saknar tyvärr den teknologin och utformning av processen som nu krävs för sätta in snabba insatser i stor skala och det finns en risk att ALMIs stöd inte hinner fram i tid.

Idag finns det flera etablerade digitala aktörer som specialiserat sig på företagslån till de allra minsta företagen. Trots relativt hög finansieringskostnad har de digitala processerna möjliggjort att ett mycket stort antal lån med relativt små belopp kan hanteras effektivt och med lönsamhet. Fintech-bolagen är idag den enda möjligheten att på kort tid kunna tillföra småföretagen nödvändig likviditet för att undvika en kraftig uppgång i antalet konkurser.

De beräkningar som vi gjort visar att bara de lån som Qred ger ut har skapat 10 nya arbetstillfällen per dag, 7 dagar i veckan. Med hjälp av digitala processer och algoritmbaserad kreditbedömning kan verksamheten snabbt ökas. Dock hämmar tillgången på likvida medel oss att hjälpa ännu fler småföretag.

Vi uppmanar Regeringen att ta fram stödpaket som verkligen hjälper småföretagare och är villiga att diskutera hur Qred och andra fintech-företag kan bidra till att lösa krisen.

Emil Sunvisson
VD, Qred AB

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download