Qreds allmänna villkor 2022:04 för Qred VISA

Dessa allmänna villkor tillämpas mellan Qred, Kunden och Kortanvändare avseende kreditkort utgivna, och betalningslösningar tillhandahållna, av Qred till företagskunder. Qred AB, org. nr. 559008-9800, med adress Tulegatan 15, 113 53 Stockholm, (“Qred”) är utgivare av Qred VISA kreditkort. Qred står under Finansinspektionens (box 7821, 103 97 Stockholm) tillsyn med tillstånd att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster. 

§1. Definitioner

Appen: Qreds mobilapplikation som Kund och Kortanvändaren får tillgång till och kan använda för bl a diverse Qred VISA-relaterade ärenden. 

Avtalet: avser dessa allmänna villkor (Qreds allmänna villkor för Qred VISA), allmänna villkor för cashback programmet om tillämpligt, Kundens ansökan om Qred VISA och Qreds beviljande av densamma, samt Qreds vid var tid gällande prislista för Qred VISA som finns tillgänglig på Qreds hemsida. I de fall separat borgensåtagande avseende Krediten har tecknats mellan Qred och en eller flera borgensmän ska även åtagandet inkluderas i benämningen “Avtalet”, och eventuell borgensman blir således part till Avtalet.

Fakturautställare: Det företag som har ställt ut faktura till Kunden och som Kunden har valt att betala till med Qred Pay.

Försäljningsställe: avser företag som säljer varor eller tjänster mot betalning via Kreditkortet och är anslutet till det aktuella betalningsnätverkets betalningssystem. Försäljningsstället kan exempelvis vara bolag som har fysisk butik eller internethandel.

Kortanvändare: avser person i vars namn Kreditkortet har utfärdats och som av Kunden och Qred givits rätt att nyttja Kreditkortet. Kortanvändaren ges genom Avtalet en fullmakt att med bindande verkan nyttja Kreditkortet och Krediten, för vilken Kunden är betalningsskyldig.

Kortbetalningsorder: avser instruktion från Försäljningsställets bank om överföring av medel, som godkänts av Kortanvändare, från Kreditkortskonto till Försäljningsställets bank.

Kredit: avser av Qred beviljat kreditutrymme för Qred VISA.

Kreditkort: avser Qreds fysiska samt virtuella kreditkort för företag, inklusive kortnummer och övriga kortuppgifter. 

Kreditkonto: avser det konto som Kundens Kreditkort och tjänsten Qred Pay, om tillämpligt, är knutet till och som debiteras vid betalningar med Kreditkort eller Qred Pay. Kreditkontot kommer att debiteras eller krediteras i samband med användningen av Kreditkortet och eventuella betalningar med Qred Pay.

Kreditskuld: avser summan av samtliga debiteringar och krediteringar (betalningar eller överföringar) som belastar Kreditkontot, samt de räntor och avgifter som debiterats i enlighet med Avtalet, vid en bestämd tidpunkt.

Kund: är det företag Qred har ingått avtal med. Kunden är betalningsansvarig gentemot Qred för total Kreditskuld som uppkommer till följd av användningen av Kreditkortet eller betalningar med Qred Pay. Kund är vidare ansvarig för att beviljad Kredit inte överskrids. Kund är ansvarig för att tillse att respektive Kortanvändare är medveten om samt följer Avtalet. Kund är skyldig att tillse att det finns tillräcklig disponibel Kredit för de Kortbetalningsordrar som initieras av kortanvändare och de Pay Ordrar som initieras av Kunden.

Pay Order: avser instruktion via Qred Pay från Kunden till Qred att genomföra betalning till Fakturautställare med Kredit genom debitering av Kunds Kreditkonto. 

Qred Pay: avser den betalningslösning Qred tillhandahåller till Kunder som har beviljats Kredit under Qred VISA. För undvikande av tvivel tillhandahålls Qred Pay endast till Kunder med Kreditkort utfärdat. Qred Pay tillhandahålls i form av en tjänst för genomförandet av betalningar via Appen av fakturor genom debitering av Kreditkonto.

Qred VISA: avser den kreditkortsprodukt, och därtill kopplat Kreditkort och Kredit som tillhandahålls av Qred till företag. Qred Pay tillhandahålls för Kund som en tjänst kopplad till Qred VISA.

§2. Beviljande av Qred VISA-ansökan och utfärdande av Kreditkort

Ansökan beviljas och Kreditkort utfärdas efter att ansökan har prövats. Vid prövningen samt löpande under avtalstiden kan en eller flera kreditupplysning/ar komma att inhämtas. Ansökan kan komma att beviljas med en lägre Kredit än vad som uppgavs i ansökan, utan lämnande av särskild motivering. Qred kan även komma att erbjuda Kunden en högre Kredit via meddelande i Appen. Avtalet har ingåtts den dag Kunden har godkänt Qreds allmänna villkor för Qred VISA, samt därtill kopplade villkor, och Prislistan

I samband med ansökan kommer Qred att genomföra kontroller som Qred är skyldig att genomföra under Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och annan gällande lagstiftning. Kund, samt eventuell borgensman, är skyldig att tillhandahålla upplysningar som efterfrågas av Qred till grund för prövningen. Ytterligare information om den nyss nämnda prövningen återfinns nedan under punkt 18, “Penningtvätt”. 

Kreditkortet skickas till den av Kunden angivna adressen. Efter särskild ansökan av Kund kan ytterligare kort kopplade till Kund utfärdas. 

Kreditkortet är giltigt till utgången av den månad av det år som är angivet på kortet. Om Kortanvändaren och Kund har följt Avtalet kommer ett nytt kort automatiskt att skickas till Kortanvändaren innan giltighetstidens utgång.

Kortet är Qreds egendom och ska, om Qred så begär, återlämnas till Qred omedelbart.

§3. Användning 

Kreditkortet och Qred Pay är endast avsett att användas i Kundens företagsverksamhet. Krediten får inte användas för att betala insatser i spel eller liknande. Kreditkortet eller Qred Pay får inte användas hos Försäljningsställe /Fakturautställare om det är:

 1. Kortanvändarens enskilda firma;
 2. ett handels- eller kommanditbolag i vilket Kortanvändaren är bolagsman; eller
 3. ett s.k. fåmansbolag till vilket Kortanvändaren är närstående (t.ex. verkställande direktör eller styrelseledamot).

Användning av Kreditkortet får ske både genom fysisk användning av kortet (exempelvis i butik eller obemannad terminal) eller på distans över telefon eller internet. Kortet får användas både inom och utanför Sverige.

Användning av Qred Pay är begränsat till betalning av fakturor via Appen. Betalningar via Qred Pay får endast göras för fakturor utställda av svenska företag.

Kortanvändaren godkänner användandet av Kreditkortet som betalningsmedel genom tillhandahållande av kortet eller kortinformation. Tillhandahållandet kan ske genom läsning av chip, magnetremsa, biometrisk data eller genom lämnande av kortinformation (kortnummer, giltighetstid och CVV2/CVC2 värde). Tillhandahållandet kan ske skriftligt eller muntligt. I vissa fall krävs utöver tillhandahållandet även godkännande genom underskrift, användning av kod eller personlig kod, lösenord, knapptryckning eller liknande för genomförande av transaktionen. Kortanvändaren är även på begäran skyldig att uppvisa giltig legitimation.

Användning av Kreditkort kan även ske genom en digital plånbok. En sådan användning förutsätter ett separat avtal mellan Kortanvändaren och tillhandahållaren av den digitala plånboken (eller annan lösning för betalning). Vid användning av en digital plånbok är användningen likställd med användningen av Kreditkort varvid samma vaksamhet, betalningsskyldighet och ansvar åligger Kortanvändaren och Kund som vid användandet av det fysiska kortet eller kortinformation enligt Avtalet. Användning av en digital plånbok sker genom att Kortanvändaren tillhandahåller kortuppgifterna till Försäljningsstället med hjälp av den valda digitala plånboken.

Kunden godkänner användandet av Qred Pay vid lämnandet av Pay Order för betalning av faktura via Appen. 

Ett godkännande om debitering av Kreditkontot vid användning av Kreditkort eller Qred Pay kan inte återkallas av Kortanvändaren eller Kund. Kortanvändare kan dock enligt avtal mellan Kortanvändaren och Försäljningsstället återkalla tidigare lämnat godkännande för framtida transaktioner.

§4. Beloppsbegränsning

Qred kan komma att tillämpa vissa gränser för högsta betalning per transaktion och för viss tidsperiod baserat på data om bland annat betalningshistorik, betalningsmönster och Kundens verksamhet. Överskridande av dessa gränser kan medföra att vissa transaktioner inte kan genomföras. Beloppsbegränsningar är dynamiska och Qred är inte skyldigt att meddela Kund eller Kortanvändare om beloppsbegränsningar eller modifikationer därav. 

§5. Genomförande av Kortbetalningsorder och Pay Order

När Qred har mottagit Kortbetalningsordern eller Pay Order debiteras Kreditkontot med köpbeloppet. Detta sker normalt inom en till två bankdagar men kan även ske senare, efter det att Kortanvändare har lämnat sitt godkännande. En Kortbetalningsorder kan inte återkallas efter att Kortanvändaren har lämnat sitt godkännande av transaktionen. Kortanvändare och Kunden ansvarar för godkännanden som har lämnats för att initiera en Kortbetalningsorder.

En Pay Order kan inte återkallas efter att godkännande från Kunden har lämnats för att initiera betalning. Kunden ansvarar för godkännanden som har lämnats för att initiera Pay Order. Qred förbehåller sig rätten att neka en betalning via Qred Pay utan att motivera orsaken till nekandet. 

Vid retur av Kortbetalningsorder eller Pay Order krediteras Kreditkontot så snart som möjligt efter det att Försäljningsställets (eller, för Qred Pay, Fakturautställarens) bank har överfört returbeloppet till Qred.

Information om genomförda transaktioner tillhandahålls till Kund i Appen. 

§6. Inköp eller uttag i annan valuta

Vid användning av Kreditkortet för köp i annan valuta sker en omräkning av annan valuta till lokal valuta som därefter debiteras Kreditkontot.

Växelkursen utgörs av referensväxelkurs med tillägg av eventuellt valutaväxlingspåslag i enlighet med vid var tid gällande prislista för Qred VISA. Referensväxelkurs finns tillgänglig på Qreds webbplats.

Valuteringsdag är samma dag som Kreditkontot debiteras. 

§7. Reklamation av vara och tjänst

Försäljningsstället (eller, för Qred Pay, Fakturautställare) ansvarar gentemot Kortanvändaren och Kunden för eventuella fel i vara eller tjänst som betalats med Kreditkortet. Alla eventuella reklamationer ska därmed riktas mot Försäljningsstället (eller Fakturautställaren). 

§8. Ansvar för Kreditkort, kod och kortuppgifter

Kreditkortet och till Kreditkortet kopplat kortnummer, kod och övriga kortuppgifter är personliga och får endast användas av Kortanvändaren. 

Kreditkortet är att betrakta som en värdehandling och ska hanteras som en sådan. Kreditkortet ska förvaras och hållas under uppsyn på ett sådant sätt att annan inte ges tillfälle att nyttja Kreditkortet eller kortuppgifterna. I miljöer där särskild stöldrisk föreligger åligger det Kortanvändaren att ha särskild uppsikt över Kreditkortet eller den enhet eller anteckning som innehåller eller har lagrat kortuppgifter (exempelvis telefon med digital plånbok).

Kreditkortet får inte skickas genom postbefordran eller liknande om det inte sker av Qred. Kreditkortet får inte användas innan det har aktiverats enligt Qreds instruktion om aktivering av kort.

Det åligger Kortanvändaren att kontrollera att uppgifter om Kund och Kortanvändare på kortet är korrekta. Ett Kreditkort med felaktiga uppgifter ska återlämnas till Qred.

Kortanvändaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sitt Kreditkort med tillhörande personlig kod. Kortanvändaren förbinder sig att göra detta genom att exempelvis;

 • inte avslöja koden för någon;
 • inte anteckna koden på kortet eller förvara anteckning om kod tillsammans med Kreditkortet eller i dess närhet;
 • omedelbart anmäla till Qred om det kan antas att någon obehörig fått kännedom om koden;
 • inte dela kortuppgifter med ett Försäljningsställe om dess tillförlitlighet kan betraktas som tvivelaktig;
 • undvika att använda okända datorer eller programvara för betalningar på nätet;
 • övervaka transaktionsuppgifter regelbundet för att säkerställa behörigt nyttjande;
 • endast godkänna egeninitierade transaktioner; 
 • begränsa åtkomst till eventuell digital plånbok med PIN-kod, lösenord eller annan extra säkerhetslösning. 

§9. Spärranmälan 

Kortanvändaren eller Kund är skyldig att snarast efter upptäckt förlust av Kreditkortet eller obehörig spridning av personlig kod eller kortuppgifter (detsamma gäller för den enhet där kortuppgifter har lagrats), anmäla detta till Qred. 

Spärranmälan sker via Appen eller via telefon till 020-150 333. Spärranmälan ska även ske vid förlust av den enhet där en digital plånbok eller annan lösning som kan tillgängliggöra kortuppgifter för betalning.

Qred förbehåller sig rätten att spärra Kundens Kreditkort på följande grunder efter eget gottfinnande:
vid risk för att Kreditkortet inte kan användas på ett säkert sätt, exempelvis av tekniska skäl;

vid misstanke om att Kreditkortet använts eller kommer användas obehörigen;

vid misstanke om att Kreditkortet använts eller kommer att användas i strid med dessa villkor;

vid risk för att Kreditkortet använts eller kommer att användas i strid med gällande lagstiftning.

Kortanvändaren respektive Kund kommer att informeras för det fall Qred har spärrat Kreditkortet och skälen därtill om Qred enligt gällande lagstiftning har möjligheten. Kund är skyldig att snarast ta del av och granska den information som Qred i sådant fall tillhandahåller avseende genomförda transaktioner. Qred får underlåta att lämna sådan information för det fall det av säkerhetsskäl är motiverat eller följer av lag.

§10. Anmälan av obehörig användning 

Om Kund eller Kortanvändaren får kännedom om obehörig användning av Kreditkortet eller Qred Pay ska denne utan dröjsmål anmäla detta till Qred. Därefter ska anmälan om den obehöriga användningen ske till polis.

För att anmäla obehörig användning av Kreditkortet eller Qred Pay ska Kund eller Kortanvändaren använda formuläret Kortreklamation, som finns tillgängligt på Qreds hemsida. Alternativt ringa till kundtjänst på telefonnummer 020-150 333. Kund är skyldig att lämna de uppgifter som Qred behöver för sin utredning avseende obehöriga transaktioner. 

För det fall sådan anmälan inte har skett inom 45 dagar efter det att transaktionen genomfördes ansvarar Kund för hela det belopp som debiterats från Kreditkontot. För betalningsansvar vid obehörig användning av Kreditkortet eller Qred Pay i övrigt, se punkt 11 nedan.

§11. Betalningsansvar vid obehörig transaktion

Om en obehörig transaktion genomförts ska Kund eller Kortanvändaren anmäla detta enligt punkt 10. Därefter ska Kund eller Kortanvändaren kontakta Försäljningsstället (eller, för Qred Pay, Fakturautställare) angående den obehöriga användningen av Kreditkortet. I det fall en överenskommelse inte kan träffas mellan Kund och Försäljningsstället (eller Fakturautställare) angående den obehöriga användningen ska Qred, om inget annat följer av denna punkt 11, återställa Kreditkontot genom en kreditering av Kreditkontot med summan av den obehöriga transaktionen. Qreds skyldighet att återbetala beloppet gäller dock inte om obehörig användning av Kreditkortet eller Qred Pay har skett: (i) till följd av särskilt klandervärt beteende av Kund eller Kortanvändaren, eller (ii) genom Kund eller Kortanvändarens svikliga handlande eller brottsliga agerande, som har bidragit till den obehörig användning av Kreditkortet eller Qred Pay. I de två ovan beskrivna situationerna ansvarar Kund för den obehöriga transaktionens totala belopp.

Qred har rätt till förlängd utredningstid innan en transaktion krediteras om dels, Qred har anledning att misstänka att transaktionen var behörig, och delsen särskild underrättelse till Finansinspektionen därom har skett. Qred, eller dess ombud, förbehåller sig även rätten att driva en tvistemålsprocess angående den obehöriga transaktionen via det aktuella betalningsnätverket. 

I det fall Qred har krediterat ett belopp till Kund, och Qred, eller det aktuella betalningsnätverket, därefter fastställer att transaktionen inte var obehörig eller att Kund inte hade rätt att få tillbaka hela beloppet, är Kund återbetalningsskyldigt. Qred har då rätt att debitera Kreditkontot det aktuella beloppet.

§12. Allmänt om Krediten

Ränta och betalning

Qred VISA har en räntefri Kredit på upp till 45 dagar från transaktionstillfället. Varje månad sammanställs gjorda inköp och överföringar jämte avgifter m.m. på en faktura som skickas till Kund. Fakturering sker månadsvis, baserat på det datum Kreditkontot debiterades första gången. Betalning ska ske senast 14 dagar efter fakturadatum eller enligt annan instruktion som Qred explicit har lämnat till Kunden.

Om betalning av hela fakturabeloppet sker senast på förfallodagen utgår ingen ränta. Kund kan även välja att på förfallodagen endast betala det minimibelopp som finns specificerat på fakturan, och därmed skjuta upp betalning på det resterande fakturabeloppet. I det fall ett lägre belopp än hela fakturabeloppet har betalts utgår ränta på det resterande fakturabeloppet från och med förfallodagen i enlighet med överenskommen räntesats för Qred VISA. 

Qred får med omedelbar verkan ändra räntesatsen för Krediten om det motiveras av ändrade kapitalkostnader för Qred, kreditpolitiska beslut eller andra förändringar avseende Qreds kostnader som Qred inte skäligen kunde förutse när Krediten lämnades. Kunden meddelas i samband med eventuell höjning av räntesatsen.

I det fall betalning enligt faktura helt har uteblivit senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta om 2,5 % per månad. Utöver dröjsmålsräntan utgår förseningsavgifter i enlighet med Qreds vid var tid gällande prislista som finns tillgänglig på Qreds hemsida.

Inköpsgräns

Inköpsgränsen är fastställd till ett visst belopp per dag och kan justeras av Kortanvändare inom ramen för Krediten. Inköpsgränsen gäller per Kreditkort och kalenderdag. Qred har rätt att med omedelbar verkan sänka inköpsgränsen.

§13. Avgifter och kostnader

Qred har rätt ta ut avgifter enligt den vid var tid gällande prislistan för de tjänster som Qred tillhandahåller. Avgifter utgår bland annat för betalningspåminnelser och eventuella fakturaavgifter. Om Avtalet avslutas innan den period för vilken avgiften har betalats sker ingen återbetalning av den del av avgiften som avser tiden efter avslutet oavsett skäl till Avtalet avslutades.

§14. Återkallelse av Kort

Qred har rätt att utan begränsning återkalla en Kortanvändares rätt att använda något av Kundens Kreditkort. En sådan återkallelse är att jämställa med en spärr av Kreditkortet.

§15. Uppsägning m m

Avtalet gäller tills vidare. Uppsägning ska vara skriftlig.

Kund har rätt att utan skäl säga upp Avtalet med omedelbar verkan. En anmälan om spärr av ett Kreditkort är inte att likställa med en uppsägning av Avtalet.

Qred har rätt att säga upp Avtalet med en uppsägningstid om en månad.

Qred har rätt att spärra Kreditkortet samt säga upp Avtalet/Krediten till omedelbart upphörande om Kund eller Kortanvändare har gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott, alternativt att det enligt Qreds bedömning finns misstanke om att Kunden använder Qred VISA till brottslig gärning eller annars i strid med gällande lagstiftning eller enligt vad Qred har anledning att anta på annat sätt handlar eller kommer att handla på ett sätt som kan orsaka Qred eller tredje man skada. Detta gäller även om Kund (inklusive dess verkliga huvudmän och styrelseledamöter) eller Kortanvändaren blir listad på någon av de internationella sanktionslistor som Qred bevakar som en del av sin verksamhet.

Qred har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet med Kund eller Kortanvändare för det fall Kund, eventuell borgensman och/eller Kortanvändare (i respektive förekommande fall):

 • försätts i konkurs;
 • får förvaltare förordnad (exempelvis enl. 11 kap 7 § föräldrabalken);
 • träder i likvidation;
 • konkursansökan inges till domstol;
 • inleder ackordsförhandlingar;
 • blir föremål för företagsrekonstruktion; eller
 • avlider,

Detsamma gäller om det av andra skäl finns anledning att anta att Kund eller Kortanvändaren inte enligt Qreds bedömning kommer att fullgöra sina förpliktelser gentemot Qred.

Vid upphörande av Avtalet upphör även rätten att använda Qred VISA, varvid inköp via Kreditkortet inte får initieras och/eller betalningar via Qred Pay får inte genomföras. Betalningsskyldighet för Kund kvarstår dock för transaktioner som genomförts även om dessa först vid en senare tidpunkt debiteras Kreditkontot.

Uppsägning av Qred VISA

Qred får säga upp hela Krediten till omedelbar betalning, och Qred VISA till avslut, vid den tidpunkt Qred bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger:

Kund har inte fullgjort sina förpliktelser enligt Avtalet eller överenskommen avbetalningsplan, vilket innefattar bland annat att det finns skälig anledning att anta att Kund eller Kortanvändaren använder Kreditkortet eller Qred Pay för privata ändamål och inte för Kundens affärsverksamhet; 

 • Säkerheten för Krediten enligt Qreds bedömning inte längre är betryggande;
 • Det finns skälig anledning att anta att Kund inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot Qred;
 • Det finns skälig anledning att tro att Qred VISA används i bedrägligt syfte eller för andra olagliga ändamål eller av andra säkerhetsskäl; 
 • Qred av någon anledning måste avsluta sin kreditgivning; eller 
 • Qred är skyldig att säga upp Avtalet på grund av andra avtalsförpliktelser gentemot tredje part. 

Kund har rätt att i förtid betala sin skuld till Qred. I samband med sådan återbetalning ska Kund betala ränta och andra kostnader för Krediten fram till tiden för återbetalningen.

§16. Villkorsändring

Qred har rätt att ändra villkor för Avtalet utan föregående godkännande från Kunden eller Kortanvändaren. Det kan innefatta ändringar av de här allmänna villkoren, prislistan samt debiteringar såsom ränta. Är ändringarna av väsentlig betydelse ska Qred underrätta Kunden och Kortanvändaren senast en (1) månad innan villkorsändringarna träder i kraft. Om Kund inte godkänner villkorsändringarna får denne säga upp Avtalet i enlighet med punkt 15. Om uppsägning inte sker anses villkoren ha accepterats.

§17. Begränsning av Qreds ansvar

Qred ansvarar inte för att betalningar kan ske hos anslutna Försäljningsställen eller till Fakturautställare. Qred ersätter därmed inte eventuella kostnader om en Pay Order/Kortbetalningsorder inte har kunnat utföras.

Qred är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, strejk, lockout, bojkott, blockad, krigshändelse, sjukdom eller annan omständighet utanför Qreds kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott, blockad eller dylikt gäller även om Qred själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Direkt skada som kan uppkomma i andra fall ska ersättas av Qred endast i den mån skadan orsakats av att Qred varit grovt oaktsam. Indirekt skada ersätts inte i något fall.

Qred ansvarar inte heller då Qred handlat i enlighet med svensk lag eller unionsrätt.

§18. Penningtvätt

Qred har en skyldighet att förebygga och försvåra förekomsten av penningtvätt och finansiering av terrorism. Kund och Kortanvändaren förbinder sig att till Qred lämna sådana uppgifter som Qred finner nödvändiga i detta avseende. Uppgifterna innebär bland annat att Kund respektive Kortanvändaren ska kunna uppge skälen till varje affärstransaktion samt även till Qred lämna uppgifter om Kunds verkliga huvudman. Uppgifterna ska vid behov styrkas genom utdrag från aktieboken samt kopia av giltigt ID-kort eller pass eller annan lösning för identifiering (exempelvis BankID). Information i denna del ska lämnas till Qred på begäran.

Kund och Kortanvändaren är skyldiga att omedelbart meddela Qred om förändringar som berör ägarförhållandet och verklig huvudman.

§19. Meddelanden

Qred lämnar information och meddelanden till Kund och Kortanvändare skriftligen per post till den adress som är registrerad hos Qred. Om Kund eller Kortanvändaren använder Qreds elektroniska tjänst My Qred kan meddelanden även komma att lämnas via den elektroniska tjänsten. Qred kan även lämna information via SMS eller e-post till telefonnummer eller e-postadress som Kund har uppgett till Qred, alternativt som notifikation i mobilapp.

Vid ändring av namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller om Kortet har felaktiga uppgifter åligger det Kortanvändaren respektive Kund att omedelbart anmäla korrekta eller ändrade uppgifter till Qred.

Information om genomförda transaktioner med anledning av användning av Kreditkortet eller Qred Pay lämnas företrädesvis genom Qreds mobilapplikation.

Vid var tid gällande allmänna villkor och prislistor finns även tillgängliga på Qreds hemsida.

§20. Klagomålshantering

Qred hanterar klagomål i enlighet med riktlinjer utgivna av Finansinspektionen. Klagomål kan lämnas via kontaktformuläret på Qreds hemsida (www.qred.com). Ytterligare information angående Qreds hantering av klagomål finns tillgänglig på Qreds hemsida. 

§21. Behandling av personuppgifter 

Se Qreds separata integritetspolicy på Qreds hemsida (www.qred.com) för en beskrivning av Qreds personuppgiftsbehandling. Vänligen notera att om en Kortanvändare registrerar sitt Kreditkort i en digital plånbok kan Qred komma att dela Kortanvändarens personuppgifter med leverantören av den digitala plånboken. 

§22. Övrigt

Kreditkortet och/eller Qred Pay får inte användas i strid med lagstiftning vare sig i Sverige eller i annat land där det används.

Tvist med anledning av Avtalet ska prövas enligt svensk lag i allmän domstol och med Stockholms tingsrätt som första instans, utan beaktande av lagvalsregler. Qred har även rätt att väcka talan i annat land för det fall Kund eller Kortanvändaren har hemvist eller tillgångar i det landet.

Qred förbehåller sig rätten att överlåta administrationen, inklusive men inte uteslutande att skicka avier, ta emot betalning etc., enligt Avtalet till tredje part. Qred har vidare rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter till annat företag utan särskild anmälan.

Uppgifter om Krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas ut till kreditupplysningsbolag. Uppgifter kan därvid noteras i ett särskilt kreditregister. Närmare uppgifter om hur och vilka uppgifter som lämnas kan erhållas från Qred.


Allmänna Villkor Cashback 2022:04 - Qred VISA

 

Inledning

Dessa allmänna villkor gäller för Qreds program för Cashback (“Cashback-Villkoren”) som tillämpas mellan Qred, Kunden och Kortanvändare under Qred VISA (“Programmet”).  Programmet möjliggör intjäning av bonus för Kunden avseende debiterade  transaktioner med Kreditkort utgivna av Qred (“Cashback”). Cashback-villkoren är  en integrerad del av Avtalet, definitioner angivna i Qreds Allmänna villkor för Qred VISA (“Qred VISA-villkoren”) gäller även Cashback-villkoren, och Qred VISA-villkoren är i sin helhet tillämpliga på Programmet.

 §1. Intjäning av Cashback

Om inget annat framgår av Cashback-Villkoren kommer Kunden att tjäna Cashback uppgående till 1,0 % av alla köp via Kreditkort som debiterats Kreditkonto.

Intjäning av Cashback sker inte på följande debiteringar:

●   ränta, avgifter (inklusive förseningsavgifter), överföring av saldo,  laddning av förbetalda kort eller köp av utländsk valuta;

●   Transaktioner via Qred Pay; och

●   belopp som efter genomförd transaktion blir föremål för kreditering genom exempelvis återköp.

Qred förbehåller sig rätten att, i fall av oklarhet, avgöra om transaktionen inte genererar Cashback.

§2. Återbäring av Cashback

Intjänad Cashback återbäres månatligen genom att Qred krediterar Kundens månadsfaktura. Cashback kan aldrig lösas in mot kontanta medel eller på något annat sätt.

§3. Återlösen & Förverkande av Cashback

“Realiserats” häri avser när: (i) Kunden har intjänat Cashback, (ii) Qred har krediterat Kundens faktura och (iii) Kunden har betalat fakturan i fråga.

Cashback som Kunden har tjänat på en transaktion som vid ett senare tillfälle blir föremål för återköp eller kreditering kommer att gå förlorad för Kunden (“Återlösen”).

Om Återlösen ska ske av intjänad Cashback, som redan har  Reasliserats, kommer Qred att debitera Kundens Kreditkonto och därmed påföra beloppet på Kundens nästkommande faktura.

All Cashback som har intjänats men inte ännu Realiserats förverkas om Kunden inte betalar förfallen faktura till Qred inom 50 dagar från förfallodatum.

Om Avtalet sägs upp av Qred eller Kunden i enlighet med Qred VISA-villkoren, eller Qred väljer att avsluta Kundens deltagande i Programmet i enlighet med §4 nedan, förverkas all Cashback som intjänats men inte ännu Realiserats.

§4. Avslutande av Programmet eller Kundens deltagande

I det fall Qred säger upp Kunden i enlighet med §15 i Qred VISA-villkoren, avslutas även Kundens deltagande i Programmet.

Qred har, utan att ange skäl, rätt att säga upp Kundens deltagande i Programmet genom att meddela Kunden minst en (1) månad i förväg. Redan intjänad men ännu ej realiserad Cashback ska återbäras Kunden i enlighet med §2.

§5. Ändring av Cashback-villkoren

Qred har rätt att ändra Cashback-villkoren, inklusive storleken och sättet som Kunden tjänar Cashback. Eventuell ändringen sker i enlighet med §16 i Qred VISA-villkoren.

§6. Bedrägeri och missbruk av Programmet

Qred förbehåller sig rätten att neka Cashback och/eller avsluta Kundens deltagande i Programmet vid konstaterat eller misstänkt missbruk eller annan otillåten användning av Programmet, Cashback eller Qred VISA. Detsamma gäller om det föreligger misstanke om bedrägeri eller att Programmet , Cashback eller Qred VISA använts för olagliga ändamål, eller om Qred är skyldig att avsluta relationen enligt lag eller på grund av avtalsrättsliga förpliktelser gentemot tredje part.

 §7. Ansvar

Genom att delta i Programmet ansvarar Kunden för och garanterar (i) att informationen som laddats upp eller skickats till Qred inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt, samt (ii) att Kortanvändaren har rätt att förfoga över inloggningsuppgifter och informationen samt har inhämtat erforderliga samtycken i den omfattning som krävs för att använda Qred VISA och delta i Programmet.

Kunden och Kortanvändaren måste alltid använda Programmet i enlighet med Cashback-villkoren och får inte använda Programmet på ett sätt som kan orsaka Qred eller tredje man skada.

Om Kunden använder Programmet i strid med Cashback-villkoren och det sker uppsåtligt eller med grov oaktsamhet, eller genom underlåtenhet att handla, är Kunden skyldig att hålla Qred skadeslös för alla krav som kan komma att riktas mot Qred.

Qred är inte ansvarig för skada som kan förorsakas Kunden eller Kortanvändaren på grund av fel i elförsörjning eller tele- eller internetförbindelser eller annan teknisk utrustning som inte tillhör Qred. Qred är inte ansvarig för skada som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, lockout, strejk, bojkott och blockad eller annan osedvanlig eller oförutsägbar omständighet i Sverige eller utomlands som Qred inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Qred att avvärja. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Qred självt är föremål för sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas av Qred om Qred förfarit med normal aktsamhet. Qred ansvarar inte i något fall för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Qreds grova vårdslöshet.

 §8. Behandling av Personuppgifter

Det är viktigt för Qred att skydda Kundens och Kortanvändarens personuppgifter och integritet. Qred är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på Qreds hemsida under Integritet.

 §9. Överlåtelse

Kunden eller Kortanvändaren har inte rätt överlåta eller överföra några av sina rättigheter och skyldigheter under Avtalet utan att inhämta Qreds godkännande. Qred har rätt att utan Kundens eller Kortanvändarens medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter under detta Avtal om Qred underrättar Kunden om överlåtelsen.

§10. Klagomål och tvister

Om Kunden eller Kortanvändaren har synpunkter eller är missnöjd med någon tjänst Qred tillhandahåller, eller på det bemötande den har fått av Qred, skicka en begäran om handläggning till Qreds klagomålsansvarig genom att använda formuläret som återfinns på Qreds hemsida under Feedback och klagomål. Mer information om klagomålshantering finns på Qreds hemsida.

§11. Tillämplig lag och domstol

Tvist med anledning av Avtalet, inklusive Cashback-villkoren, ska prövas enligt svensk lag i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, utan beaktande av lagvalsregler. Qred har även rätt att väcka talan i annat land för det fall Kund eller Kortanvändaren har hemvist eller tillgångar i det landet.

Det enklaste sättet att hålla sig uppdaterad som företagare

Registrera dig idag och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil