Qreds allmänna villkor 2021:08 för företagskreditkort

Dessa allmänna villkor tillämpas mellan Qred, Kunden och Kortanvändare avseende Kreditkortet. Qred AB, org. nr. 559008-9800, registrerad adress Tulegatan 15, 113 53 Stockholm, är Kreditkortets kortutgivare och är ett registrerat betalningsinstitut med tillstånd att tillhandahålla betaltjänster som står under tillsyn av Finansinspektionen.

§1 Definitioner

Avtalet: avser dessa allmänna villkor som ingåtts mellan Qred, Kortanvändaren och Kunden, samt Kundens ansökan om Kreditkortet och Qreds beviljande av densamma, samt Qreds vid var tid gällande prislista för Kreditkortet som finns tillgänglig på Qreds hemsida. I det fall att ett separat borgensåtagande avseende Kreditkortet har ingåtts tillhör även det “Avtalet”, och eventuell borgensman är en part till Avtalet.

Betalningsorder: avser instruktion från Kortanvändare till Qred om överföring av medel från Kreditkortskonto till Försäljningsställets bank.

Försäljningsställe: avser företag som säljer varor eller tjänster mot betalning med Kreditkortet och är anslutet till det aktuella betalningsnätverkets betalningssystem. Försäljningsstället kan exempelvis vara bolag som har fysisk butik eller internethandel.

Kortanvändare: avser person i vars namn Kreditkortet har utfärdats och som av Kunden och Qred givits rätt att nyttja Kreditkortet. Kortanvändaren ges genom Avtalet en fullmakt att med bindande verkan nyttja Krediten och Kreditkortet för vilken Kunden är betalningsskyldigt.

Kredit: avser av Qred beviljat kreditutrymme för Kreditkortet.

Kreditkort: avser Qreds fysiska samt virtuella Kreditkort för företag, inklusive kortnummer och övriga kortuppgifter. 

Kreditkortskonto: avser det konto som Kreditkortet är knutet till. Kreditkontot kommer debiteras eller krediteras i samband med användning av Kreditkortet.

Kreditkortsskuld: avser summan av samtliga debiteringar (betalningar eller överföringar) som belastats Kreditkortskontot.

Kund: är det företag som Qred ingått avtal med. Kunden är betalningsansvarig gentemot Qred för all Kreditkortsskuld som uppkommer med anledning av Kreditkortets användning, samt de räntor och avgifter som debiterats Kreditkortet enligt Avtalet. Kund är vidare ansvarig för att beviljad Kredit inte överskrids. Kund är ansvarig för att tillse att respektive Kortanvändare är medveten om samt följer dessa villkor och övriga villkor som är nödvändiga för nyttjande av denna tjänst. Kund är skyldig att tillse att det finns tillräcklig disponibel Kredit för de inköp eller annan Betalningsorder som Kortanvändare genomför.

Qred: avser Qred AB,  org. nr. 559008-9800, registrerad adress Tulegatan 15, 113 53 Stockholm, som är Kreditkortets kortutgivare.

§2 Beviljande av ansökan och utfärdande av Kreditkort

Ansökan beviljas och Kreditkort utfärdas efter särskild prövning. Vid denna prövning samt löpande under avtalstiden kan kreditupplysning komma att inhämtas.  Ansökan kan komma att beviljas med en lägre Kredit än vad som uppgavs i ansökan, utan särskild motivering. Avtalet har ingåtts den dag Qred beviljar Kundens ansökan om Kreditkort och meddelar Kund härom.

I samband med ansökan kommer Qred även att genomföra kontroller som Qred är skyldigt att genomföra under Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Kund, samt eventuell borgensman, är skyldigt att tillhandahålla upplysningar som efterfrågas av Qred till grund för prövningen, som vidare är angivet nedan under punkt 19, “Penningtvätt”. 

Kreditkortet skickas till den av Kunden angiven adress. Efter särskild ansökan av Kund kan ytterligare kort utfärdas. För mer information angående detta, vänligen logga in i den kundportal som tillhandahålls av Qred. 

Kreditkortet är giltigt till utgången av det år och månad som är angivet på Kortet. Om Kortanvändaren och Kund har följt Avtalet kommer ett nytt kort automatiskt att skickas till Kortanvändaren innan giltighetstidens utgång.

Kortet är Qreds egendom och ska, om Qred så begär, återlämnas till Qred.

§3 Användning 

Kreditkortet är endast avsett att användas i Kundens företagsverksamhet. Kreditkortet får inte användas för att betala insatser i spel eller liknande. Kortet får inte användas hos Försäljningsställe om 1) Försäljningsstället är Kortanvändarens enskilda firma, 2) Försäljningsstället är handels- eller kommanditbolag i vilket Kortanvändaren är bolagsman, eller 3) Försäljningsstället är s.k. fåmansbolag till vilket Kortanvändaren är närstående (t.ex. verkställande direktör eller styrelseledamot).

Användning får ske både genom fysisk användning av Kortet (exempelvis butik eller obemannad terminal) eller på distans över telefon eller internet. Kortet får användas både inom och utanför Sverige.

Kortanvändaren godkänner användandet av Kreditkort som betalningsmedel genom tillhandahållandet av Kreditkort eller Kreditkortets information. Tillhandahållandet kan ske genom läsning av chip, magnetremsa, biometrisk data eller genom lämnande av kortinformation (kortnummer, giltighetstid och CVV2/CVC2 värde). Tillhandahållandet kan ske skriftligt eller muntligt. I vissa fall krävs utöver tillhandahållandet även godkännande genom underskrift, användning av kod eller personlig kod, lösenord, knapptryckning eller liknande godkännande för genomförande av transaktionen. Kortanvändaren är även på begäran skyldig att uppvisa giltig legitimation.

Användning av Kreditkort kan även ske genom en digital plånbok. En sådan användning förutsätter ett separat avtal mellan Kortanvändaren och tillhandahållaren av den digitala plånboken (eller annan lösning för betalning). Vid användning av en digital plånbok är användningen likställd med användningen av Kreditkort varvid samma vaksamhet, betalningsskyldighet och ansvar åligger Kortanvändaren och Kund som vid användningen av Kreditkortet enligt Avtalet. Användning av digital plånbok sker genom att Kortanvändaren tillhandahåller kortuppgifterna till Försäljningsställe.

Ett godkännande om debitering av Kreditkontot vid användning av Kreditkort kan inte återkallas av Kortanvändaren eller Kund. Kortanvändare kan dock enligt avtal mellan Kortanvändaren och Försäljningsstället återkalla tidigare lämnat godkännande för framtida transaktioner.

§4 Beloppsbegränsning

Qred kan komma att tillämpa vissa gränser för högsta betalning per transaktion och för viss tidsperiod baserat på data om bland annat betalningshistorik, betalningsmönster och Kundens verksamhet. Överskridande av dessa gränser kan medföra att vissa transaktioner inte kan genomföras. Beloppsbegränsningar är dynamiska och Qred är inte skyldigt att meddela Kund eller Kortanvändare angående beloppsbegränsningar eller modifikationer därav. 

§5 Genomförande av Betalningsorder

Betalningsorder lämnas i enlighet med avtal mellan Försäljningsstället och den inlösande Qred. När Qred har mottagit Betalningsordern debiteras Kreditkortet med köpbeloppet. Detta sker normalt inom en till tre bankdagar men kan även ske senare. En betalningsorder kan inte återkallas efter att Kortanvändaren har lämnat sitt godkännande till transaktionen.

Vid retur av Betalningsorder krediteras Kreditkontot så snart som möjligt efter det att Försäljningsställets bank har överfört returen till Qred.

Information om genomförda transaktioner och Betalningsordrar tillhandahålls till Kund i Qreds kundportal. 

§6 Inköp eller uttag i annan valuta

Vid Kreditkortets användning för köp i annan valuta sker en omräkning av annan valuta till lokal valuta som därefter debiteras Kreditkontot.

Växelkursen utgörs av referensväxelkurs med tillägg av eventuell valutaväxlingspåslag i enlighet med i var tid gällande prislista för Kreditkortet. Referensväxelkurs finns  tillgänglig på Qreds webbplats.

Valuteringsdag är samma dag som Kreditkortskontot debiterades. 

§7 Reklamationer av varor och tjänster

Försäljningsstället ansvarar gentemot Kortanvändaren för eventuella fel i varan eller tjänsten. Eventuella reklamationer ska därmed riktas mot Försäljningsstället. 

§8 Ansvar för Kreditkort, kod och kortuppgifter

Kreditkortet, koden och kortuppgifterna är personliga och får endast användas av Kortanvändaren. 

Kreditkortet är att betrakta som en värdehandling och ska hanteras som sådan. Kreditkortet ska förvaras och hållas under uppsyn på sådant sätt att annan inte ges tillfälle att nyttja Kreditkortet eller kortuppgifterna. Vid miljöer där särskild stöldrisk föreligger åligger det Kortanvändaren att ha särskild uppsikt över Kreditkortet eller den enhet eller anteckning som innehåller eller har lagrat kortuppgifter (exempelvis telefon med digital plånbok).

Kreditkortet får inte skickas genom postbefordran eller liknande om det inte sker av Qred. Kreditkortet får inte användas innan det har aktiverats enligt Qreds instruktion om aktivering av Kortet.

Det åligger Kortanvändaren att kontrollera uppgifterna på Kreditkortet. Kreditkortet med felaktiga uppgifter ska återlämnas till Qred.

Kortanvändaren är skyldig att skydda den personliga koden och kortuppgifterna. Kortanvändaren förbinder sig att göra detta genom att exempelvis;

  • inte avslöja koden för någon;
  • inte anteckna koden på Kreditkortet eller förvara anteckning om kod tillsammans med Kreditkortet eller dess närhet;
  • omedelbart anmäla till Qred om det kan antas att någon obehörig fått kännedom om koden;
  • inte dela kortuppgifter med ett Försäljningsställe om dess tillförlitlighet är misstänkt;
  • undvika att använda okända datorer eller programvara för inköp på nätet;
  • övervaka transaktionsuppgifter regelbundet för att säkerställa behörighet;
  • godkänna endast egeninitierade transaktioner; 
  • begränsa åtkomst till e-wallet med PIN-kod,lösenord eller annan extra säkerhetslösning. 

§ 10 Spärranmälan 

Kortanvändaren eller Kund är skyldig att snarast efter upptäckt av förlust av Kreditkortet eller obehörig spridning av  personlig kod eller kortuppgifter (detsamma gäller för den enhet där kortuppgifter har lagrats) anmäla detta till Qred. 

Spärranmälan sker via mobilapplikation eller telefon till 020-150 333. Spärranmälan ska även ske vid förlust av den enhet där en digital plånbok eller annan lösning som kan tillgängliggöra kortuppgifter för betalning.

Qred förbehåller sig rätten att spärra Kreditkortet på följande grunder;
-  vid risk för att Kreditkortet inte kan användas på ett säkert sätt, exempelvis av tekniska skäl,
-  misstanke om att Kreditkortet använts eller kommer användas obehörigen,
-  misstanke om att Kreditkortet använts eller kommer användas i strid med dessa villkor,
-  om det enligt Qreds bedömning finns risk för att Kreditkortet använts eller kommer att användas i strid med gällande lagstiftning.

Kortanvändaren respektive Kund kommer informeras för det fall Qred har spärrat Kreditkortet och skälen därför. Kund är skyldig att snarast ta del av och granska den information som Qred i sådant fall tillhandahåller avseende genomförda transaktioner. Qred får underlåta att lämna sådan information för det fall det av säkerhetsskäl är motiverat eller följer av lag.

§ 11 Anmälan av obehörig användning 

Om Kund eller Kortanvändaren får kännedom om obehörig användning av Kreditkortet ska denne utan dröjsmål anmäla detta till Qred. Därefter ska anmälan ske till polis om den obehöriga användningen.

Kund eller Kortanvändaren ska använda det formulär benämnt Credit Card Disputes som finns tillgängligt på Qreds hemsida för att anmäla obehörig användning av Kreditkortet. Kund är skyldig att lämna de uppgifter som Qred behöver för sin utredning avseende obehöriga transaktioner. 

För det fall sådan anmälan inte har skett ansvarar Kund för hela det belopp som debiterats från Kreditkontot. Detsamma gäller om anmälan inte inkommit till Qred senast inom 45 dagar efter det att transaktionen genomfördes. För betalningsansvar vid obehörig användning av Kreditkortet i övrigt, se punkt 12 nedan.

§12 Betalningsansvar vid obehörig transaktion

Om en obehörig transaktion genomförts ska Kund eller Kortanvändaren anmäla detta enligt punkt 11, ”Anmälan av obehörig användning”. Därefter ska Kund eller Kortanvändaren kontakta Försäljningsstället angående den obehöriga användningen. I det fall att överenskommelse inte kan träffas mellan Kund och Försäljningsstället angående den obehöriga användningen ska Qred, om inget annat följer av denna punkt 12, återbetala beloppet och återställa Kreditkortskontot till den ställning som det skulle ha haft om den obehöriga transaktionen inte hade genomförts. 

Qreds skyldighet att återbetala beloppet gäller dock inte om obehörig användning av Kreditkortet har skett till följd av särskilt klandervärt beteende av Kund eller Kortanvändaren, samt om Kund eller Kortanvändarens svikliga handlande eller brottsliga agerande har bidragit till obehörig användning av Kreditkortet, i vilket fall Kund ansvarar för hela beloppet av den obehöriga transaktionen.

Därutöver, om Qred har anledning att misstänka att transaktionen är behörig, har Qred, efter särskild underrättelse till Finansinspektionen, rätt till en förlängd utredningstid av transaktionen innan en eventuell återbetalning sker. Qred, eller dess ombud, förbehåller sig även rätt att driva en tvistemålsprocess angående den obehöriga transaktionen via det aktuella betalningsnätverket. 

I det fall Qred har betalat tillbaka ett belopp till Kund och Qred, eller det aktuella betalningsnätverket,  därefter fastställer att transaktionen inte var obehörig eller att Kund inte hade rätt att få tillbaka hela beloppet, är Kund återbetalningsskyldigt. Qred har då rätt att debitera det aktuella beloppet från Kreditkortet.

§13 Allmänt om Krediten

Ränta och betalning

Till Kreditkortet hör en räntefri kredit på upp till 45 dagar från transaktionstillfället. Varje månad sammanställs gjorda inköp och överföringar jämte avgifter m m på en faktura som skickas till Kund. Fakturering sker månadsvis och betalning ska ske senast 14 dagar efter fakturadatum eller enligt annan instruktion från Qred.

Om betalning av hela fakturabeloppet sker senast på förfallodagen utgår ingen ränta. Kund kan även välja att endast betala det minimumbelopp som finns specificerat på fakturan på förfallodagen och skjuta upp betalning på det resterande fakturabeloppet, i vilket fall ränta utgår på det resterande fakturabeloppet från och med förfallodagen i enlighet med aktuell räntesats för Kreditkortet. 

Qred får med omedelbar verkan ändra räntesatsen för Krediten om det motiveras av ändrade kapitalkostnader för Qred, kreditpolitiska beslut eller  andra förändringar avseende Qreds kostnader som Qred inte skäligen kunde förutse när Krediten lämnades. 

Om betalning inte inkommit till Qred senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta om 2,5% per månad, samt förseningsavgifter i enlighet med Qreds vid var tid gällande prislista som finns tillgänglig på Qreds hemsida.

Inköpsgräns

Inköpsgränsen är fastställd till ett visst belopp per dag och kan justeras av Kortanvändare. Inköpsgränsen gäller per Kreditkort och kalenderdag. Qred har rätt att med omedelbar verkan sänka inköpsgränsen.

14 § Avgifter och kostnader

Qred har rätt ta ut avgifter enligt vid var tid gällande prislista för de tjänster som Qred tillhandahåller. Avgifter utgår bland annat för betalningspåminnelser och fakturaavgifter. Om Avtalet avslutas innan den period för vilken avgiften har betalats sker ingen återbetalning av den del av avgiften som avser tiden efter avslutet oavsett skäl till Avtalet avslutades.

15 § Återkallelse av Kort

Kund har rätt att utan begränsning återkalla en Kortanvändarens användning av Kreditkortet. En sådan återkallelse är att jämställa med en spärr av Kreditkortet.

16 § Uppsägning m m

Avtalet gäller tills vidare. Uppsägning ska vara skriftlig.

Kund har rätt att utan skäl säga upp avtalet med omedelbar verkan. En anmälan om spärr av Kreditkortet är inte att likställa med en uppsägning av Avtalet.

Qred har rätt att säga upp Avtalet med en uppsägningstid om en månad. Qred har vidare rätt att säga upp Avtalet eller Krediten till upphörande om det inte förekommit några transaktioner på Kreditkontot under sex månader.

Qred har rätt att spärra Kreditkortet samt säga upp Avtalet/Krediten till omedelbart upphörande om Kund eller Kortanvändare har gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott alternativt det enligt Qreds bedömning finns misstanke om att Kreditkortet använts till brottslig gärning eller annars i strid med gällande lagstiftning eller enligt vad Qred har anledning att anta på annat sätt handlar eller kommer att handla på ett sätt som kan orsaka Qred eller tredje man skada. Detsamma gäller om Kund (inklusive dess verkliga huvudman) eller Kortanvändaren blir listad på någon av de sanktionslistor avseende internationella sanktioner som Qred har att beakta i sin verksamhet.

För det fall Kund, eventuell borgensman och/eller Kortanvändare (i respektive förekommande fall);

- försätts i konkurs,

- får förvaltare förordnad (exempelvis enl. 11 kap 7 § föräldrabalken),

- träder i likvidation,

- konkursansökan inges till domstol,

- inleder ackordsförhandlingar,

- blir föremål för företagsrekonstruktion, eller

- avlider,

har Qred rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet med Kund eller Kortanvändaren. Detsamma gäller även om det av andra skäl finns anledning att anta att Kund eller Kortanvändaren inte enligt Qreds bedömning kommer att fullgöra sina förpliktelser mot Qred.

Vid upphörande av Avtalet upphör rätten att använda Kreditkortet varvid Kreditkortet inte får användas för inköp. Betalningsskyldighet för Kund kvarstår dock för transaktioner som genomförts även om dessa först vid en senare tidpunkt debiteras Kreditkontot.

Uppsägning av Krediten

Qred får säga upp hela Krediten till omedelbar betalning vid tidpunkt som Qred bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:

- Kund har inte fullgjort sina förpliktelser enligt Avtalet eller överenskommen avbetalningsplan, vilket innefattar bland annat att det finns skälig anledning att anta att Kund eller Kortanvändaren använder kortet för privata ändamål och inte för Kundens affärsverksamhet. 

- Säkerheten för Krediten enligt Qreds bedömning inte längre är betryggande.

- Det finns skälig anledning att anta att Kund inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot Qred.

- Det finns skälig anledning att tro att Kreditkortet används i bedrägligt syfte eller för andra olagliga ändamål eller av andra säkerhetsskäl. 

- Ifall Qred är skyldig att säga upp avtalet på grund av andra avtalsförpliktelser gentemot tredje part.  

Kund har rätt att i förtid betala sin skuld till Qred. I samband med sådan återbetalning ska Kund betala ränta och andra kostnader för Krediten fram till tiden för återbetalningen.

17 § Villkorsändring

Qred har rätt att ändra dessa villkor med tillhörande prislista utan att i förväg inhämta Kundens eller Kortanvändarens samtycke. Ändringarna träder i kraft tidigast en månad efter det att Qred respektive Kortanvändare har informerats om de ändrade villkoren. Om part inte godkänner ändringarna får denne säga upp avtalet i enlighet med punkt 16. Om uppsägning inte sker anses villkoren ha accepterats.

18 § Begränsning av Qreds ansvar

Qred garanterar inte att betalningar alltid kan ske hos anslutna Försäljningsställen. Qred ersätter därmed inte eventuella kostnader om en transaktion/betalningsorder inte har kunnat utföras.

Qred är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, strejk, lockout, bojkott, blockad, krigshändelse, sjukdom eller annan omständighet utanför Qreds kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, bojkott, blockad eller dylikt gäller även om Qred själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Skada som kan uppkomma i andra fall ska ersättas av Qred endast i den mån skadan orsakats av att Qred varit grovt oaktsam. Indirekt skada ersätts inte i något fall.

Qred ansvarar inte heller då Qred handlar i enlighet med svensk lag eller unionsrätt.

19 § Penningtvätt

Qred har en skyldighet att förebygga och försvåra förekomsten av penningtvätt och finansiering av terrorism. Kund och Kortanvändaren förbinder sig att till Qred lämna sådana uppgifter som Qred finner nödvändiga i detta avseende. Uppgifterna innebär bland annat att Kund respektive Kortanvändaren ska kunna uppge skälen till varje affärstransaktion samt även till Qred lämna uppgifter om Kunds verkliga huvudman. Uppgifterna ska vid behov styrkas genom utdrag från aktieboken samt kopia av giltigt ID-kort eller pass eller annan lösning för identifiering (exempelvis BankID). Information i denna del ska lämnas till Qred på begäran.

Kund och Kortanvändaren är skyldiga att omedelbart meddela Qred om förändringar som berör ägarförhållandet och verklig huvudman.

20 § Meddelanden

Qred lämnar information och meddelanden till Kund och Kortanvändare skriftligen per post till den adress som är registrerad hos Qred. Om Kund eller Kortanvändaren använder Qreds elektroniska tjänst My Qred kan meddelanden även komma att lämnas via den elektroniska tjänsten. Qred kan även lämna information via SMS eller e-post till telefonnummer eller e-postadress som Kund har uppgett till Qred, alternativt som notifikation i mobilapp.

Vid ändring av namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller om Kortet har felaktiga uppgifter åligger det Kortanvändaren respektive Kund att omedelbart anmäla korrekta eller ändrade uppgifter till Qred.

Information om genomförda transaktioner med anledning av användning av Kreditkortet lämnas företrädesvis genom Qreds mobilapplikation.

Vid var tid gällande allmänna villkor och prislistor finns även tillgängliga på Qreds hemsida.

21 § Klagomålshantering

Qred hanterar klagomål i enlighet med riktlinjer utgivna av Finansinspektionen. Klagomål kan lämnas via kontaktformuläret på Qreds hemsida (www.qred.com). Ytterligare information angående Qreds hantering av klagomål finns tillgänglig på Qreds hemsida. 

22 § Behandling av personuppgifter 

Se Qreds separata integritetspolicy på Qreds hemsida (www.qred.com) för en beskrivning av Qreds personuppgiftsbehandling.  Vänligen notera att om en Kortanvändare registrerar sitt Kort i en digital plånbok kan Qred komma att dela Kortanvändarens personuppgifter med leverantören av den digitala plånboken. 

23 § Övrigt

Kreditkortet får inte användas i strid med lagstiftning vare sig i Sverige eller i annat land där det används.

Tvist med anledning av Avtalet ska prövas enligt svensk lag i allmän domstol och med Stockholms tingsrätt som första instans, utan beaktande av lagvalsregler. Qred har även rätt att väcka talan i annat land för det fall Kund eller Kortanvändaren har hemvist eller tillgångar i det landet.

Qred förbehåller sig rätten att överlåta administrationen, som att skicka avier, ta emot betalning etc., enligt Avtalet till tredje part. Qred har vidare rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter till annat företag utan särskild anmälan.

Uppgifter om Krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas ut till kreditupplysningsbolag. Uppgifter kan därvid noteras i ett särskilt kreditregister. Närmare uppgifter om hur och vilka uppgifter som lämnas kan erhållas från Qred.


Heading

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil