Vad innebär det att vara en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?

Person i politiskt utsatt ställning (PEP)

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste Qred Bank få kännedom om du är en PEP, närstående till en PEP eller person med affärsrelationer till PEP. En PEP är en person som genom sin position och sitt inflytande anses inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för särskild typ av påverkan.

En PEP är en person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller internationell organisation. Exempel på sådana funktioner är:

 • Statschefer
 • Statsråd
 • Riksdagsledamöter
 • Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
 • Ambassadörer
 • VD eller styrelseledamöter i statsägda företag
 • Ledande person i internationella organisationer
 • Ledamöter i politiska partiers styrelse

Närstående till PEP och personer med affärsrelationer till PEP

Med närstående till PEP avses:

 • make/maka, registrerad partner, sambo
 • barn och deras make/maka, registrerad partner, sambo
 • föräldrar

Med person med affärsrelation till en PEP avses:

 • person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har inflytande över ett företag
 • person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med PEP
 • person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som har bildats till förmån för en PEP

När upphör en person att vara PEP?

När en PEP har upphört att utöva sina funktioner kommer Qred Bank under minst 18 månader därefter fortsätta att behandla kunden som en PEP. Du är skyldig att omgående underrätta Qred Bank vid förändringar i din status avseende PEP, närstående till PEP och person med affärsrelation till PEP.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Enligt den amerikanska lagen Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), krävs att finansiella institut över hela världen rapporterar information till USA om kontotillgångar och kapitalinkomster som tillhör personer och företag med skatteplikt i USA. Många länder, inklusive Sverige, har valt att ingå ett särskilt avtal med USA om FATCA. Detta innebär att svenska finansiella institut, inklusive Qred Bank, ska rapportera denna information till Skatteverket, som i sin tur lämnar uppgifterna vidare till det amerikanska skatteverket Internal Revenue Service.

Personer och företag som omfattas av FATCA inkluderar bland annat:

 • Personer bosatta i USA
 • Amerikanska medborgare (inklusive personer med dubbelt medborgarskap)
 • Innehavare av amerikanskt permanent uppehålls- och arbetstillstånd (s.k. Green Card)
 • Företag registrerade i USA

Läs mer om FATCA här

Common Reporting Standard (CRS)

Common Reporting Standard (CRS) är en internationell standard som möjliggör automatiskt utbyte av information om finansiella konton mellan länder. CRS har utvecklats av Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), och över 80 länder har anslutit sig till ett multilateralt avtal om att implementera CRS i nationell lagstiftning, däribland Sverige och alla andra EU-länder. Enligt detta avtal måste banker identifiera sina kontoinnehavares skatterättsliga hemvist och årligen rapportera kontouppgifter för kunder som är skattepliktiga i andra länder eller jurisdiktioner. Syftet med CRS är att motverka skatteflykt och standarden bygger på den amerikanska skattelagen FATCA.

Qred Banks förpliktelser enligt lagstiftning

Qred Bank omfattas av den lag som reglerar svenska finansiella instituts skyldighet att inhämta information från sina kunder om eventuell skatteplikt i andra länder och årligen rapportera dessa uppgifter till Skatteverket. Alla kunder med skatteplikt i ett annat land än Sverige och USA omfattas av CRS.

Rapportering till Skatteverket

Qred Bank rapporterar årligen uppgifter om relevanta kontotillgångar och kapitalinkomster till Skatteverket, som i sin tur rapporterar dessa uppgifter till motsvarande myndighet i det andra landet.

Skatteplikt och hemvist

Du är ansvarig för att meddela Qred Bank om du är skattepliktig i ett annat land än Sverige. Detta inkluderar även att informera Qred Bank om eventuella förändringar i din skatteplikt eller skatterättsliga hemvist.

För kunder med skatteplikt i ett annat land

Om du är skattepliktig i ett annat land än Sverige ska du ange detta när du tillfrågas om skatteplikt i andra länder och ange ditt skatteregistreringsnummer (TIN - Taxpayer Identification Number) tillsammans med det land där du är skattepliktig.

För kunder utan skatteplikt i andra länder

Om du inte är skattepliktig i något annat land ska du bekräfta detta när du tillfrågas om skatteplikt i andra länder än Sverige.

Läs mer om CSR här