Arbetstidslagen (ATL)

Att lagar och regler ofta listas som en av de tre största utmaningarna för småföretagare är inget konstigt. En av de lagar som man måste följa som företagare är Arbetstidslagen (förkortas ATL).

Enligt EU:s minimikrav får inte den totala arbetstiden överstiga 48 tim/vecka under en fyramånadersperiod. Det är en s.k. tvingande lag, vilket betyder att den inte går att avtala bort i kollektivavtal, anställningsavtal eller liknande.

40-timmarsveckan

I Arbetstidslagen är den högsta arbetstiden 40 tim/vecka, men i en del branscher finns det inskrivet kortare arbetstider i dess kollektivavtal.

11 timmar vila/dygn

Man har rätt till elva timmars sammanhållen ledighet under varje dygn (24 timmar). Den kan börja räknas när som helst på dygnet så länge det är samma klockslag under hela schemaperioden.

36 timmar vila/vecka

Man har rätt till (minst) 36 timmars sammanhängande ledighet varje vecka.

Övertid

Man kan få behöva arbeta övertid, dock aldrig mer än 50 timmar övertid per månad eller 200 timmar under ett år. Arbetsgivare kan få tillåtelse att använda en anställd mer än det av facket eller genom en dispens från Arbetsmiljöverket.

Obekväma arbetstider

Ett kollektivavtal reglerar eventuell ersättning för obekväm arbetstid, d v s kvällar, nätter och helger. Det kan t ex vara så att handels kollektivavtal är mer fördelaktigt än restaurangbranschens kollektivavtal.

Att jobba natt

Enligt ATL är det förbjudet att arbeta mellan kl 00-05 på natten. Dock hade det nog lett till en del problem för samhället om inte människor fick arbeta under den tiden, framför allt för yrken inom vården och räddningstjänsten. Ska man ha bemanning under natten måste man ha ett kollektivavtal om nattarbete.

Tips! Läs artikeln Fria arbetstider för ditt företag

Specialfall och undantag

Det finns en del fall där lagen om arbetstid inte gäller. Det är s.k. dispositiva lagar, d v s lagar och regler som kan avtalas bort.

Lagen gäller inte när…

… arbetet utförs under förhållanden där det inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift eller ansvar att övervaka hur arbetet är ordnat.

… arbete utförs i arbetsgivarens hushåll.

… det gäller fartygsarbete.

… det gäller arbete som rör visst vägtransportarbete.

… arbete utförs med hänsyn till arbetsuppgifterna och anställningsvillkor har företagsledande eller jämförbar ställning.

Offentlig verksamhet samt flyg- och fartygsarbete

Det finns undantag i lagen som rör både sjö- och luftfart. Det är p g a att det kan vara långa resor och att säkerheten ändå ska upprätthållas. Det finns även undantag för arbete som är av sådant slag att konflikt inte kan undvikas. Arbete som sker hos t ex Försvarsmakten, Polisen, Säkerhetspolisen eller vi skydds- och beredskapsarbeten.

Lycka till med företagandet!
/Teamet på Qred

Dela inlägget

Relaterade artiklar