Villkor gällande preferensaktie

Villkor gällande preferensaktie

Qred Holding AB (publ)

Bakgrund

Qred Holding AB (publ) är moderbolag i Qred-koncernen. För att kunna möta den ökande efterfrågan på företagskrediter från Qreds dotterbolag har bolagsstämman i Qred Holding AB (publ) den 19e juni 2019 beslutat att bemyndiga bolagets styrelse att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om emission av upp till 20 000 Preferensaktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Investering (Teckning av Preferensaktier)

Priset (Teckningskursen) för Preferensaktierna är 10 000 kronor per aktie. Lägsta belopp att investera är 50 000 kronor, dvs fem (5) preferensaktier. Anmälan om köp ska ske på Bolagets hemsida. Bolaget förbehåller sig att utan förbehåll avslå anmälningar. Teckning av Preferensaktier görs sedan genom inbetalning av Teckningslikviden på Bolagets bankkonto senast 30 dagar efter godkänd anmälan.

Utdelning

Preferensaktierna ska medföra årlig utdelning på 700 kronor per aktie som utbetalas månadsvis, en tolftedel per månad. Avstämningsdag för utdelning är den sista vardagen i månaden och utbetalning sker senast den femte bankdagen efterföljande månad. Utdelning beräknas från den dag Preferensaktien tilldelas tills dagen då den inlöses. Tilldelning sker normalt första bankdagen i efterföljande månad räknat från tiden då teckningsanmälan inkom på Bolagets hemsida.

Qred lämnar kontrolluppgift men drar inte av preliminärskatt för privatpersoner. Företag hanterar deklaration och skatteinbetalning i samband med sin ordinarie deklaration.

Inlösen av Preferensaktier på aktieägarens begäran

Investeraren kan när som helst begära inlösen av Preferensaktier via anmälan på Bolagets hemsida. Bolaget kan då inlösa Preferensaktier till 10 000 kr jämte upplupen utdelning. Begäran om inlösen ska ha inkommit senast den 10e bankdagen i månaden för att kunna utbetalas senast den femte bankdagen efterföljande månad. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om inlösen. För det fall inlösen har begärts av flera aktieägare och styrelsen bedömer att sådan utbetalning inte är möjlig ska det totala inlösenbelopp som är möjlig att utbetala fördelas proportionellt mellan de aktier som anmälts för inlösen.

Inlösen av Preferensaktier på bolagets begäran

Bolaget äger rätt att med 90 dagars varsel lösa in valfria Preferensaktier till 10 000 kr jämte upplupen utdelning. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om inlösen.

Överlåtelse av Preferensaktier

Preferensaktierna kan inte överlåtas och är behäftade med en förköpsklausul. Detta innebär att en preferensaktieägare som önskar överlåta sina aktier ska skriftligen anmäla detta till Bolagets styrelse. Priset för aktierna ska vara 10 000 kronor per aktie. För vidare information se Bolagets Bolagsordning.

Övrigt

För ytterligare detaljer, se Bolages Bolagsordning.

Styrelsen, Qred Holding AB (publ), 2019-06-19