Vad är en preferensaktie?

En preferensaktie är en typ av aktie som erbjuder vissa fördelar jämfört med vanliga aktier, särskilt när det gäller utdelning. Ägare av preferensaktier får vanligtvis utdelning före ägare av vanliga aktier och utdelningen är ofta fastställd på förhand, vilket kan ge en mer förutsägbar inkomst. Om ett företag går i konkurs, har innehavare av preferensaktier också företräde framför vanliga aktieägare när det gäller att få ut sina investeringar ur bolagets tillgångar. Preferensaktier ger dock vanligtvis inte samma röstningsrätt vid bolagsstämmor som vanliga aktier, vilket kan begränsa ägarens inflytande över företagets ledning.

Vissa typer av preferensaktier kan omvandlas till vanliga aktier enligt specifika villkor, vilket kan vara attraktivt för investerare som söker flexibilitet. Dessutom kan vissa preferensaktier inneha en återköpsoption, vilket innebär att företaget kan lösa in dem till ett förutbestämt pris. Denna egenskap gör preferensaktier till ett intressant val för företag som vill ha möjlighet att justera sin kapitalstruktur över tid. Preferensaktier är ofta populära bland konservativa investerare som söker regelbunden och stabil avkastning snarare än spekulation i aktiekursens rörelser.

Investerare i preferensaktier måste vara medvetna om att de, trots de ökade säkerheterna, inte alltid erbjuder samma tillväxtpotential som vanliga aktier. Därför kan de vara ett bra komplement i en diversifierad portfölj, där man balanserar mellan risk och möjlig avkastning.