Kontrollbalansräkning - varför är det viktigt?

I det här inlägget förklarar vi vad en kontrollbalansräkning är och vad du behöver göra för att skapa en. Vi förklarar också hur du kan använda kontrollbalansräkningar för att se till att dina finansiella rapporter är korrekta och uppdaterade.

Vad är en kontrollbalansräkning?

En kontrollbalansräkning upprättar man om ens bolag inte har tillräckligt med intäkter i relation till sina kostnader. Om det skulle finnas misstanke om att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, så ska man göra en kontrollbalansräkning.

Skulle det registrerade aktiekapitalet vara 50 000 kr, får alltså inte det vara mindre än 25 000 kr. Syftet med en kontrollbalansräkning är att se till att företagets tillgångar och skulder är korrekt redovisade. Om ett företag har ett stort antal utestående fordringar eller skulder kan det vara svårt att fastställa vilka som har tagits med i bokföringen.

Läs mer: Skatteverket

Varför behöver Qred och andra långivare eller banker en kontrollbalansräkning?

Vi kan se era senaste bokslut om bolagets egna kapital är negativt. För att vi ska kunna bevilja ett lån måste vi kunna se att detta är löst. Ni behöver därför skicka in en kontrollbalansräkning som visar att företaget har ett eget kapital. Den ska vara signerad av en revisor och minst hälften av ledamöterna.

Ett negativt eget kapital är alltså anledning till att neka en ansökan om ett företagslån, men det kan lösas genom att skicka in en kontrollbalansräkning som kan visa motsatsen.

Vad är en balansräkning?

Balansräkningen är en finansiell rapport som visar värdet av ett företags tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt. Balansräkningen är en av tre viktiga finansiella rapporter som omfattar en organisations totala finansiella ställning. De andra två är resultaträkningen och kassaflödesanalysen.

Balansräkningen är alltså en av de tre grundläggande finansiella rapporter som används för att analysera ett företags finansiella hälsa. De andra två är resultaträkningen och kassaflödesanalysen.

Balansräkningen sammanfattar ett företags tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt. Den ger information om hur väl företaget mår genom att mäta dess förmåga att generera kassaflöden (vinster), betala av skulder och ge ägarna avkastning på sina investeringar.

Skillnaden mellan balansräkning och resultaträkning

Balansräkningen är en ögonblicksbild av företagets finansiella ställning vid en viss tidpunkt. Den visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid den aktuella tidpunkten (slutet av räkenskapsperioden).

I resultaträkningen mäts intäkterna mot kostnaderna under en viss tidsperiod - vanligtvis ett år - och sedan subtraheras kostnaderna från försäljningen för att få fram resultatet för den perioden.

Kontroll av balansräkningen

Balansräkningen är den viktigaste redovisningen och upprättas för varje månad. Den visar en organisations tillgångar, skulder och nettoförmögenhet vid en viss tidpunkt. Balansräkningen bör granskas av styrelsen för att säkerställa att den är korrekt, fullständig och återspeglar alla relevanta fakta om organisationens finansiella ställning vid den aktuella tidpunkten. Revisorn bör också granska detta dokument som en del av sin övergripande revisionsplan.

Balansräkningen kan användas som ett verktyg för att avgöra om en organisation är solvent eller inte solvent (dvs. konkurs). Solvens avser huruvida det finns tillräckliga medel tillgängliga så att alla skulder kan betalas när de förfaller till betalning utan att behöva tillgripa likvidations- eller konkursskyddsförfaranden (dvs. gå i konkursförvaltning).

Balansräkningen visar värdet av tillgångar och skulder, men den visar inte en organisations vinst eller förlust.

Balansräkningen är en ögonblicksbild av ett företags tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt. Den visar inte vinst eller förlust.

Sammanfattning

Balansräkningen är en finansiell rapport som visar värdet av tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt. Den kan användas för att jämföra det aktuella läget i en organisations ekonomi med dess tidigare resultat och med konkurrenternas siffror. Balansräkningen visar dock inte en organisations vinst eller förlust, utan ger istället investerare en uppfattning om hur mycket kassaflöde ett företag har tillgängligt för investeringsändamål (eller om det kan behöva ytterligare finansiering).

Dela inlägget