Utmätning

Innebär att en borgenär, d v s den som har fordran, begär att Kronofogdemyndigheten ska ta i anspråk fast eller lös egendom från gäldenären.