Ordlista

Vi förklarar och reder ut begreppen inom lån, ekonomi och finans.

Aktiekapital

Det kapital som ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget. Storleken på aktiekapitalet regleras i bolagsordningen för bolaget. Minsta belopp för att starta svenska aktiebolag är 50.000 kr. Det innebär att du när du startar företaget måste ha antingen ett bankintyg som bekräftar att du satt in aktiekapitalet, eller ett intyg från revisor att du tillfört tillgångar, t.ex. datorer eller bilar, som är värt 50.000 kr eller mer. Du behöver inte behålla aktiekapitalet på banken, utan kan investera hela beloppet. När du gör vinst eller förlust i företaget påverkas inte aktiekapitalet, däremot påverkas det egna kapitalet. Inte heller utdelning av vinst påverkar aktiekapitalet. Tänk på att om det egna kapitalet är mindre än häften av aktiekapitalet så ska du upprätta en kontrollbalansräkning. Om det egna kapitalet inte återställs ska bolaget likvideras, annars kan personligt betalningsansvar uppstå för styrelsen.

Aktiekapitalet kan ökas genom nyemission (alltså genom utgivande av nya aktier) eller fondemission och minskas genom nedsättning av aktiekapitalet (dock aldrig till under 50.000 kr). Fördelarna med att öka aktiekapitalet är att du kan få en högre kreditvärdighet. Nackdelarna är att du är förhindrad att dela ut pengar om det inte finns tillräckligt eget fritt kapital.

Bank

En bank har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet enligt lagen om bank och finansieringsrörelse. Det finns ca 120 banker med tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige. Antalet har varit ganska stabilt under de senaste 15 åren. Bankernas affärsidé är enkel: Att låna in pengar billigt (d.v.s. sparkonto med låg eller ingen ränta) och låna ut pengarna dyrt. Detta kallas för räntenetto. Till det kommer olika bankavgifter och provisioner. Totalt har bankerna lånat in ca 3.500.000.000.000 kr och lånat ut 1.300.000.000.000 kr till företag. Den svenska marknaden domineras av de fyra storbankerna Nordea, SEB, SHB och Swedbank.

För att bli bank krävs ett tillstånd från Finansinspektionen. Reglerna är mycket omfattande och komplexa. Dessutom ställer Finansinspektionen många krav på bankerna rörande t.ex. risker och kapitaltäckning. Det gör att bankerna vill ta så låg risk som möjligt och helst endast jobba med stora företagskunder.

Betalningsanmärkning

Det är en notering hos ett kreditupplysningsföretag att en person eller företag inte har betalat i tid. En betalningsanmärkning uppstår när ett ärende gått vidare till Kronofogden för fastställande. För att undvika betalningsanmärkningar bör du vara noga med att betala dina fakturor i tid. Även en betalningsanmärkning kan tyvärr försvåra livet för dig som företagare.

Om du anser att den som skickat fakturan har skickat felaktiga krav ska du göra ett bestridande. Ange tydligt varför du bestrider fakturan. Ärendet kommer då gå vidare till en allmän domstol som får avgöra fallet. Risken är att du drar på dig ytterligare kostnader om det ändå visar sig att fakturan var riktig. Bestrid därför bara fakturor som verkligen är fel och försök komma till en uppgörelse med den som skickat fakturan.

Läs mer om hur du kan få företagslån trots betalningsanmärkningar på lån till företag med betalningsanmärkning.

Betalningsföreläggande

Den som har en fordran som inte blir betald har rätt att gå till Kronofogden och begära handräckning, alltså att Kronofogden ska kräva in fordran.
Det görs genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. För att vara ett giltigt krav måste det

   1. Vara ett krav på pengar (alltså inte lån av t.ex. en gräsklippare)
  2. Vara förlikningsbar (alltså att ni skulle kunna komma överens)
  3. Vara förfallen (man kan alltså inte gå till Kronofogden före förfallodatum)

Borgenär

Den som har lånat ut pengar / har en fordran är borgenär. Andra ord för borgenär är fordringsägare, långivare och kreditor.

Checkkredit

Vanligtvis knuten till det vanliga företagskontot och är ett enkelt sätt att låna pengar kortsiktigt. Det betalas en fast årlig avgift på det beviljade kreditbeloppet vilket betyder att man betalar även om krediten inte utnyttjas. Det beviljade kreditbeloppet är det belopp som företaget maximalt kan ha som underskott på kontot.

Crowdfunding

Crowdfunding är en finansieringsform som vuxit kraftigt de senaste åren, och som har möjliggjorts tack vare tekniken och möjlighet till säkra betalningar. Rakt översatt betyder det folkfinansiering eller massfinansiering. Normalt försöker ett företag att finansiera sin verksamhet genom att sälja aktier eller låna pengar av allmänheten. Man presenterar sitt företag på en lämplig plattform (t.ex. Pepins för nyemissioner eller Toborrow för att låna pengar). Sedan är det fritt fram för privatpersoner att investera sina pengar.

Tanken är att kostnaden för företagen ska bli mindre och avkastningen för investerarna högre än vad banken kan erbjuda. Det är viktigt att du som investerare kan analysera risken och möjligheterna innan du tar ditt beslut. Problemet för företagen är att många investerare föredrar coola företag med häftiga idéer, framför företag med vanliga idéer. Därför är det viktigt att du kan presentera ditt företag på ett attraktivt sätt och marknadsför dig på t.ex. sociala media.

Läs mer om crowdfunding.

Factoring

En tjänst som kan erbjudas av finansbolag eller banker. Det innebär att man som företag säljer eller belånar fakturor.

Fordran

En förpliktelse eller rättsligt bindande anspråk från en individuellt bestämd person riktat mot en annan person. Läs mer i vad är vad är fordran?

Gäldenär

Gäldenär är den som har lånat pengar / är skyldig pengar. Andra ord för gäldenär är låntagare och debitor.

Det är lätt hänt att förväxla borgenär med borgensman, som är den som går i borgen för en annan person vid lån.

Inkasso

Man ska inte förväxla inkassokrav från ett inkassoföretag med Kronofogden. Det är vanligt att borgenären 1 lämnar sin  fordran 2  till ett inkassoföretag istället för att själv driva in pengarna. Skulden har därmed överlåtits till inkassoföretaget som i sin tur skickar ut inkassokravet till  gäldenären 3.
       
1 Den som har lånat ut pengar / har en fordran är borgenär. Andra ord för borgenär är fordringsägare, långivare och kreditor.
       
2 En förpliktelse eller rättsligt bindande anspråk från en individuellt bestämd person riktat mot en annan person. Läs mer i vad är fordran?
       
3 Gäldenär är den som har lånat pengar / är skyldig pengar. Andra ord för gäldenär är låntagare och debitor. Det är lätt hänt att förväxla borgenär med borgensman, som är den som går i borgen för en annan person vid lån.

Konkurs

Betyder att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder. Såväl  gäldenären 1  som  borgenärer 2 kan ansöka om att någon ska försättas i konkurs.
       
1 Gäldenär är den som har lånat pengar / är skyldig pengar. Andra ord för gäldenär är låntagare och debitor. Det är lätt hänt att förväxla borgenär med borgensman, som är den som går i borgen för en annan person vid lån.
       
2 Den som har lånat ut pengar / har en fordran är borgenär. Andra ord för borgenär är fordringsägare, långivare och kreditor.
       
Kreditanmärkning

Likt en betalningsanmärkning är det en notering hos ett kreditupplysningsföretag som ger upplysningar om en person eller företag anses vara opålitlig som betalare.

Kreditrating

Det är en persons eller företags förmåga att betala sina skulder. Skulder som kan vara i form av lån och fakturor. En låg kreditrating innebär att det är en hög risk att personen eller företaget ställer in betalningarna på sina lån.

Kreditrisk

Risken som skapas av att kunden inte kan betala. Förhandlar du om ett lån med en ränta, vilket Qred AB inte har, så betyder hög kreditrisk en högre ränta.

Kreditupplysning

Ett underlag för att t ex en bank ska bedöma om de ska ge dig eller ditt företag kredit. Det finns kreditupplysningsföretag som arbetar med den här typen av tjänst, t ex UC.

Kronofogden

Central svensk och statlig förvaltningsmyndighet som bl a har till uppgift att tillse att obetalda skulder blir betalda.

Likviditet

Pratar man om ett företags likviditet menar man ofta företagets kassalikviditeten. Det är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Peer-to-peer

Förkortas ofta P2P och är en form av utlåningsverksamhet där långivaren lånar ut pengar direkt till låntagaren.

Personlig borgen och borgensman

En borgensman kan enklast beskrivas som en person som ställer en garanti för någon annan. Om du t.ex. är borgensman för ett företagslån, så garanterar du att du betalar lånet om företaget inte skulle betala lånet. Andra ord för borgensman är garant eller löftesman. Det finns olika typer av borgensåtaganden. En obegränsad borgen gäller för hela företagets åtagande, vilket är vanlig för lite mindre lån upp till runt en miljon kronor. För större lån så har man ofta ett begränsat borgensåtagande, en s.k. skötselborgen, på ett visst belopp.

Det kan också finnas flera borgensmän, som antingen har en solidarisk borgen, d.v.s. att alla tillsammans garanterar skulden, eller enskilda borgensåtaganden där varje borgensman garanterar en viss del av skulden.

Ränta företagslån

Ränta för företagslån är kostnaden för att låna pengar och långivarens avkastning på utlåningen. Det finns fast och rörlig ränta, precis som för andra lån. Vi på Qred AB har ingen ränta. Vi har en fast månadsavgift. Läs mer om ränta i vad är ränta??

Räntetäckningsgrad

Det är ett mått inom ekonomistyrning som anger vilken förmåga ett företag har att täcka de finansiella kostnader man har. Är räntetäckningsgraden lägre än 1,0 betyder det att företagets intäkter inte räcker till att täcka de finansiella kostnaderna.

Skuldsaldo

Har man t ex obetalda fakturor eller skulder hos Kronofogden skapas ett s.k skuldsaldo. Det är en sammansättning av de skulder man inte har betalat. Betalar man inte en skuld så kan det leda till en betalningsanmärkning hos Kronofogden som i förlängningen registreras hos kreditupplysningsföretagen. Läs mer i vad är skuld?

Soliditet

Ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med hjälp av eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån, även kallat främmande kapital.

Utmätning

Innebär att en borgenär 1, d v s den som har fordran, begär att Kronofogdemyndigheten ska ta i anspråk fast eller lös egendom från gäldenären 2.
         
1 Den som har lånat ut pengar / har en fordran är borgenär. Andra ord för borgenär är fordringsägare, långivare och kreditor.
         
2 Gäldenär är den som har lånat pengar / är skyldig pengar. Andra ord för gäldenär är låntagare och debitor. Det är lätt hänt att förväxla borgenär med borgensman, som är den som går i borgen för en annan person vid lån.