Regeringens stöd till småföretagare, vad innebär det egentligen?

13/1/2022
6
minuter
Kvinna med glasögon, röd blus och blont hår biter hårt i en blyertspenna

Emmy Vedin

Qred
6
minuter

Under 2020 och 2021 har olika former av stöd för företagare tagits fram av Regeringen. De här stöden har varit till för att underlätta i den svåra tid som Covid-19 har inneburit för olika verksamheter. På en pressträff i december gick regeringen ut med hur det kommer att bli med dessa stöd i framtiden, vilket bekräftades i januari 2022 (Regeringen). Förslagen läggs till i den extrabudget som lämnas in till riksdagen i januari. Men vad innebär de här olika formerna av stöd och anstånd egentligen, måste de betalas tillbaka?

Det förslag som regeringen har presenterat innebär att omställningsstödet, omsättningsstödet och det tillfälligt skatteanståndet ska införas igen. Regeringen berättade i presskonferensen att de planerar att utöka och utvidga möjligheten för företagare att landa på fötterna igen, och att stöden kommer att se liknande ut som de gjort innan. Tanken är att stöden ska kunna gälla för december månad och träda i kraft från 5e februari 2022. Det här är förslag som läggs till i den extrabudget som lämnas in till riksdagen i januari. 

Men hur kan det påverka dig som företagare att ta ett av dessa stöd?

Här kan du läsa om alla, vilka konsekvenser de kan ge och hur de kan se ut från och med 2022. Varje stöd har fått en siffra (1-3) och svara på frågorna: vad innebär det för den som söker samt vad innebär det från 2022? 

 1. Omställningsstöd: 

Ett av de stöd som regeringen föreslår att det ska återinföras är omställningsstödet, ett stöd som kan sökas för alla företagsformer. Stödet är för de företag vars nettoomsättning har minskat mycket på grund av pandemin och smittspridningen. Omställningsstödet kan användas av fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt (Regeringen).

Vad innebär det för den som söker?

Omställningsstödet är inte ett lån, utan ett stöd för att hjälpa företag i en svår tid. Det söks och beviljas av skatteverket (Regeringen). Men det finns några saker du måste tänka på innan du söker det här stödet, att:

 • Stödet sker genom kreditering på företagets skattekonto
 • Återbetalning ska göras senast den sista dagen i månaden efter den månad då Skatteverket beslutat om återkrav. 
 • Du kan inte få stöd om företaget vid prövningen har restförda skatte- eller avgiftsskulder, näringsförbud eller är på obestånd. 
 • Vid stöd från 100 000 kronor eller mer krävs ett yttrande från revisor
 • Ett företag blir återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp.

Vad innebär det från 2022?

Den omsättningstapp man ska utgå från är jämfört med en referensperiod. Liknande som det var innan kommer löner och hyror att vara stödgrundande fasta kostnader. Skatteverket och Dagens industri har skrivit om personer som har överdrivit sina fasta kostnader eller omsättningen från förra perioden, vilket gjort att de delvis eller helt har blivit återbetalningsskyldiga för stödet. Därför borde du veta det här innan du söker:

 • Företaget måste bedriver näringsverksamhet i Sverige och ha godkänts för F-skatt.
 • Företaget ska ha uttömt möjligheterna till andra motsvarande stöd och försäkringsersättningar.
 • Företaget var inte i svårigheter enligt definitionen i EU:s statsstödsregler den 31 december 2019.
 • Den minskade omsättningen ska bero på corona 
 • Nettoomsättning på minst 250 000 kronor och stödet ska vara på minst 5 000 kronor 
 • Företaget får inte heller göra vinstutdelningar eller vissa andra värdeöverföringar under perioden för stödet

Frågor och svar om omställningsstödet hittar ni på Skatteverkets hemsida. 

 1. Omsättningsstödet

Regeringen gick ut med att de planerar att fortsätta med det som kallas omsättningsstödet. Det är ett extra stöd för de som kanske inte kunde söka de andra åtgärderna. Det här stödet kan sökas av både enskilda näringsidkare och handelsbolag. Till skillnad från omställningsstödet betalas stödet ut av Boverket och beslutet om stödet tas av länsstyrelsen. Kriterierna är att:

 • Företaget ska ha förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning, jämfört med en referensperiod
 • För handelsbolag måste minst en delägare vara en fysisk person

Vad innebär stödet för den som ansöker? 

Stöden ändras allt eftersom, och än så länge vet vi att nästa omsättningsstöd kommer att likna det från perioden augusti 2020 till september 2021, då gällde det här för den enskilda näringsidkaren angående återbetalningsskyldighet. Näringsidkaren blev återbetalningsskyldig om:

 • Näringsidkaren efter beslut om omsättningsstöd tagit emot arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för den aktuella stödperioden,
 • stödet har betalats ut med för högt belopp till följd av att näringsidkaren, efter beslut om omsättningsstöd som avser en ansökan enligt 17 a § första stycket, har tagit emot omsättningsstöd för den aktuella stödperioden,
 • näringsidkaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp,
 • stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och den enskilda näringsidkaren skäligen borde ha insett detta.

På det belopp som en enskild näringsidkare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav enligt 27 § har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter (Riksdagen).

Vad innebär det från 2022?

Ansökningsomgången för enskilda näringsidkare avser endast de som varit sjuk- eller föräldralediga med mer än 25 procent per period och önskar åberopa alternativ referensperiod, det vill säga referensperiod under 2018. Stödnivåerna är samma som i tidigare ansökningsomgång. Stödet kan sökas den 1 december 2021 till och med den 15 januari 2022 (Boverket). 

För handelsbolag och kommanditbolag gäller det att ha minst en fysisk person som är registrerad delägare. Bolaget ska ha råkat ut för ett större omsättningstapp på grund av pandemin för att kunna få stödet.

Mer information ska komma under 2022 under de pressträffar som regeringen håller i (Regeringen).

Frågor och svar om omställningsstöd hittar ni på Boverket hemsida. 

 1. Tillfälligt skatteanstånd: 

För en del företag har skatten varit en av de saker som har slagit hårt under pandemin, något som för dem inte varit ett problem. Därför beskriver Regeringen att det här stödet är till för de företag som “i grunden är sunda och livskraftiga över en tillfälligt svår period med akut likviditetsbrist”. Den som kan söka det här är registrerade arbetsgivare eller de som är registrerad för moms.

Vad innebär det för den som ansöker? 

Den som söker om ett tillfälligt skatteanstånd ber om att skjuta upp skatten för att istället kunna betala den senare. Det gäller arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Men söker du om det här anståndet måste en avbetalningsplan sättas upp för att betala av, vilket även innebär att:

 • Det tillkommer en så kallad kostnadsränta och en anståndsavgift på anståndsbeloppet. Räntan är på 1,25%, vilket läggs på beloppet som den ansökande får i anstånd. 
 • Anståndsavgiften är på 0,2% av anståndsbeloppet och kommer läggas till varje månad efter den sjunde månaden som man har fått anstånd. Det här betalas fram till den månad då anståndsbeloppet ska betalas.
 • Men efter den 5e februari 2021 eller senare tas avgiften ut från och med månaden efter man har fått anståndet, till och med då det ska betalas. Då är avgiften 0,1% av årsbeloppet.
 • Räntan, skatten och anståndsavgiften betalas av samtidigt.

Vad innebär det från 2022?

 • Att den som söker om anståndet kan förlänga sin anståndstid med som längst 15 månader. Då med kravet att det ska finnas en löpande avbetalningsplan.
 • Det tillfälliga skatteanståndet gäller för ett visst antal redovisningsperioder. För preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter är planen att fler valbara månader ska kunna införas, men det för moms som redovisas månadsvis gäller färre månader. 
 • Tidigare (2021) gällde 7 redovisningsperioder för lön och arbetsgivaravgifter och 6 månader för moms som redovisas månadsvis. 

Frågor och svar om tillfälligt skatteanstånd hittar ni på skatteverkets hemsida.

Med det här sagt vill vi på Qred bara påminna om att läsa igenom vad som gäller för dig och ditt företag när du söker något av de här stöden. Det är lätt att missa vad avgiften blir på hela kalaset eller att du inte får göra vinstutdelningar under tiden du söker stödet för!


Det enklaste sättet att hålla sig uppdaterad som företagare

Registrera dig idag och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil